Judul Skripsi 1996-2009


2.JUDUL SKRIPSI SAS 96-2009

No. Nama Mahasiswa/NIM Judul Skripsi Yudisium Tahun Selesai
1 Hanif/119002717 

Penundaaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 133/G/1991/PA – BNA) Baik 

Ganjil 1995/1996
2 Nelli Yusmadani/119002761 

Pensyari’atan Iddah Menurut Hukum Islam 

Baik Sekali Ganjil 1995/1996
3 Yusri Daud/119002718 

Pengalihan Fungsi Tanah Waqaf di Desa Cot Mesjid Kec. Baiturrahman ( Studi Tentang Putusan Perkara Reg. Nomor 67 Tahun 1985 di   pengadilan Agama Banda Aceh ) 

Baik Sekali Ganjil 1995/1996
4 Zulkarnain AR/119002696 Pembayaran Zakat Melalui Pajak Menurut Hukum Islam Baik Ganjil 1995/1996
5. Rizal Mulyadi/118902455 Poligami Tanpa Izin Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Studi Kasus di kota Madya BNA ) Baik Sekali Ganjil 1995/1996
6. Ihsan Thaib/118902453 Zakat Hasil Ganti Rugi Tanah Baik Sekali Ganjil 1995/1996
7. Ilyas Abbas/118902454 Pendapat Ulama Tentang Iddah Wanita Tiga Kali Quru’ Baik Ganjil 1995/1996
8. Jamaliah/118902427 Dana Sumbangan Asuransi Tenaga Kerja Yang Diperoleh Istri setelah terjadinya Kematian Ditinjau Menurut Hukum Islam Baik Ganjil 1995/1996
9. Syukri Ismail/119002704 Zakat Hasil Sewa Rumah ( Studi Kasus di Kec. Muara Dua Aceh Utara ) Baik Ganjil 1995/1996
10. Dasrisah/118902420 Kriteria Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam 

Baik Ganjil 1995/1996
11. Muhammad Fauzi/118902472 Akibat Negatif Perkawinan Orang Yang Berlainan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Baik Ganjil 1995/1996
12. Abu Bakar AR/119002740 Pengaruh Teori Resepsi Terhadap Keberlakuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Baik Sekali Ganjil 1995/1996
13. Zulkarnaini/118902483 Perceraian Karena Pengaruh Ekonomi ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh Tahun 1993 dan 1994 ) Baik Sekali Ganjil 1995/1996
14. Baharuddin/118902456 Gadai Tanah Sawah di Kecamatan Makmur A. Utara Meanurut Hukum Islam dan Hukum Positif Baik Ganjil 1995/196
15. Aguswar/118902474 Fasakh Karena  Suami Fasiq Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Baik Ganjil 1995/1996
16. Anwar/119002920 Pelaksana UU No. 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Sigli Baik Ganjil 1995/1996
17. Muhammad Yusuf/119002731 Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Liar Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Terhadap Putusan Reg. No. 55/PiD/B/1991/PN.SGS di Pengadilan Negeri Langsa Baik Ganjil 1995/1996
18. Juniazi Yahya/119002778 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di kab.Pidie Menurut Hukum Islam Baik Sekali Ganjil 1995/1996
19. Emyas Hady/118902609 Peranan Ninik Mamak Dalam Adat Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kec.Samadua Kab. Aceh Selatan ) Baik Ganjil 1995/1996
20. Abu Bakar Zainuddin/118902485 Fungsi Akta Nikah Dalam Masyarakat Modern Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Baik Ganjil 1995/1996
21. Baihaki Ibrahim/119002709 Efektifitas Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Kemudil/221/K/1991 Dalam Kaitannya  Dengan GugatanWarisan Baik Ganjil 1995/1996
22. Ikwani/119002775 Kedudukan Ninik Mamak Dalam Suku Aceh Jame di Kec. Labuhan Haji dan Peranannya Dalam Pembagian Baik Ganjil 1995/1996
23. Ramadhan/119002746 Hisab Awal Akhir Ramadhan (Studi Kajian Terhadap Kitab Sullamun Nayyirain, Buku Al-Manak Noutika dan Alpabetis) Baik Sekali Ganjil 1995/1996
24. Zuryani Johan/118902409 Kawin Karena Terpaksa Menurut Hukum Islam Baik Ganjil 1995/1996
25. Akly Zikrullah/119103017 Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam ( Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Agama Idi) Baik Sekali Genap 1995/1996
26. Salahuddin A. Rahman/119002784 Praktek Koperasi Pegawai dan Guru Agama(Kopega) Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe Menurut Hukum Islam ( Suatu Kajian Terhadap Simpan Pinjam) Baik Genap 1995/1996
27. Syahraini Husin/119002662 Peranan BP-4 Kecamatan Krueng Sabee Aceh Barat Dalam Mengatasi Perceraian Baik Genap 1995/1996
28. Bakhtiar Matsyah/119002716 Sengketa Hibah Atas Lapangan Bola Kaki Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bireun No. 212/Pdt-G/1995/PA-Bir) Baik Genap 1995/1996
29. Jafaruddin Umar/119002780 Pengingkaran Tahlil Talak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Baik Sekali Genap 1995/1996
30. Muchtar Marzuki/119002730 Eksistensi Perwakafan Tanah Milik Pra dan Pasca PP Nomor 28 Tahun 1977 ( Studi Kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatra Utara ) Baik Sekali Genap 1995/1996
31. Husnawati Ismail/119002883 Fungsi Sosial ForumPengadaian ( Studi Kasus di Lhokseumawe Aceh Utara ) Baik Sekali Genap 1995/1996
32. Rahadi Umar Ali/119002759 Praktek Mudharabah Pada Bank Perkriditan Rakyat  Syariah (Studi Kasus di BPRS Harekat Lambaro Aceh Besar) Baik Genap 1995/1996
33. Ainal Mardhiah/118902397 Pemasangan IUD Oleh Dokter laki-laki Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh ) Baik Genap 1995/1996
34. Chadijah M. Sufi/119002771 Pinang Sebagai Sumber Zakat Pertanian Baik Genap 1995/1996
35. Jamaluddin A. Jalil/119002711 Konsepsi Ijab Qabul Terhadap Ba’I Salam Baik Genap 1995/1996
36. Ulul Azmi Daud/118902450 Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Persepsi Masyarakat Kecamatan Tiro Truseb Pidie Baik Genap 1995/1996
37. Kasmiati/118902415 Mahar Dalam Perkawinan Menurut Pendapat Ulama Baik Genap 1995/1996
38. Zubaidah/119002687 Hukum Membaca Al-Quran Bagi Wanita Haidh Baik Genap 1995/1996
39. Fauzi Ibrahim/119103012 Fertilisasi In Vitro Dalam Hubungannya Dengan Kewarisan Islam Baik Sekali Genap 1995/1996
40. Bismi Khalidin/119203268 Peranan Zakat Mal Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Bazis Kabupaten Pidie) Istimewa Genap 1995/1996
41.. M. Afdhal M. Amin/119002701 Meurukon Sebagai Sarana Penyampaian Hukum Islam (Studi Tentang Nadham Hukum di Kec. Peusangan) Baik Genap 1995/1996
42. Akhyar Mohd. Ali/119203282 Pelaksanaan Kenduri Tolak Bala Bulan Shafar Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kec. Karang Baru Aceh Timur ) Baik Sekali Genap 1995/1996
43. Alwin Awaluddin/119203267 Keberadaan Radh Dalam Hukum Waris Islam Menurut Empat Mazhab Istimewa Genap 1995/1996 

44. Khairani Mukdin/119102969 Fungsi Ketua Dharma Wanita Sebagai Pimpinan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Unit Dharma Wanita IAIN Ar-Raniry dan Unsyiah ) Istimewa Genap 1995/1996
45. Khairuddin Hasballah/119203312 Pengaruh Qurban Bersama Terhadap Solidaritas Umat Dalam Pandangan Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala ) Istimewa Genap 1995/1996
46. Khairizzaman AR/119203306 Konsepsi Penyitaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Sigli Ditinjau Menurut Hukum Islam Istimewa Genap 1995/1996
47. Khairiah Usman/119102963 Peranan Had Zina Dalam Pemberantasan Pelacuran di Kalangan Umat Islam Baik Sekali Genap 1995/1996
48. Mohd. Zamri Bin Mohd Shahir/1191022963 Pemanfaatan Tanah Waqaf Oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan Dalam Pandangan Islam Baik Sekali Genap 1995/1996
49. Linawati Lukman Hakim/119102955 Fasakh Perkawinan Disebabkan Unnah Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Jantho Aceh Besar ) Baik Sekali Genap 1995/1996
50. Elliana Muhammad/119102968 Pengembalian Tanda Kong Narit Dua Kali Lipat Akibat Batallnya Pertunangan Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Jeumpa Aceh Utara ) Baik Sekali Genap 1995/1996
51. Rosli Bin Abdu Rahman/1191033018 Penyelesaian Perkara Hamil di Luar Nikah Dalam Enakmen No. 2 Tahun 1985 Negeri Kelantan Ditinjau Menurut Hukum Islam Baik Sekali Genap 1995/1996
52. Kasmiati M. Ali/119002672 Kadar Mahar Dlam Perkawinan ( Studi Kasus di Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar ) Baik Sekali Genap 1995/1996
53. Munzar Ali/118902467 Pendayagunaan Zakat Fitrah di Kecamatan Makmur Kabupaten Aceh Utara Baik Genap 1995/1996
54. Lili Marhani Hasan/119102955 Penundaan Masa Mentruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Kajian Terhadap Fatwa Majlis Ulam Indonesia ) Baik Genap 1995/1996
55. Raikhani Kasim/119002686 Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam ( Studi Terhadap Keadilan Hukum Antar Anak Angkat dan Ayah Angkat ) Baik Genap 1995/1996
56. Amrizar Hasanuddin/118902458 Perolehan Hak Amil Dalam Pembagian Zakat Fitrah Ditinjau dari Pandangan Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ) Baik Genap 1995/1996
57. Nurlina Daud/119002661 Penyaluran Zakat Fitrah Ditinjau Dari Segi Pengantesan Kemiskinan ( Studi Kasus di Kecamatan Peusangan ) Baik Genap 1995/1996
58. Mohd. Zamri Bin Abdullah/119103020 Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Perolehan Hak ‘Amil ) Baik Sekali Genap 1995/1996
59. Rosmawati Nurdin/118902437 Pendapat Ulama Tentang Perintah Kawin Sesama Penzina Baik Genap 1995/1996
60. Naswati Mu’awiyah/119102967 Pemeriksaan Setempat ( Discente ) Sebagai Suatu Bukti Tambahan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Ditinjau Menurut Hukum Islam Baik Sekali Genap 1995/1996
61. Fitriah Hanum//118902405 Pencemaran Tambak Masyarakat Oleh Pertamina UPDN 1 ( Studi Kasus di Krueng Raya Aceh Besar ) Baik Genap 1995/1996
62. Aguswardi/119203311 Olah Raga Tinju Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,31 Ganjil 1996/1997
63. Dahlina/119102924 Hikmah Larangan Zihar Dalam Perkawinan 3,31 Ganjil 1996/1997
64. Nurhayati Zamuddin/119102966 Kebolehan Kawin Hamil Dalam Hukum Islam     (Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Kec. Lhoknga Aceh Besar) 3,16 Ganjil 1996/1997
65. Nuraina/119203201 Akimutasi Menurut Hukum Islam 2,96 Ganjil 1996/1997
66. Ratnawati/119102941 Adhal Wali Mujbir Dalam Perkawinan Disebabkan Calon Suami Impoten Dilihat Dari Segi Fiqih dan Hukum Positif 2,74 Ganjil 1996/1997
67. Muslina/119102965 Pemanfaatan Hasil Gadai Benda Bergerak Menurut Hukum ( Studi Kasus di Kec. Nisam Aceh Utara ) 2,81 Ganjil 1996/1997
68. Rosmiati/118902425 Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Proses Perceraian ( Studi Kasus di Kec. Makmur kabupaten Aceh Utara ) 2,78 Ganjil 1996/1997
69. Cut Anita/119102940 Nafakah Terhadap Nikah Gantung Dalam Adat Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kemukiman Leupuem Kec. Sakti Kabupaten Pidie 3,24 Ganjil 1996/1997
70. Fariza Imanuddin/119203261 Pemanfaatan Senif Riqab untuk Pembangunan Desa ( Studi Kasus di Kecamatan Bukit Aceh Tengah ) 2,71 Ganjil 1996/1997
71. Suryani/119102943 Kewajiban Menyusu Anak Dalam Islam 2,91 Ganjil 1996/1997
72. Nur Aisyah/119102943 Mengawini Wanita Ahli Kitab Dalam Kondisi Sekarang Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Sibolga Tap. Tengah Sumut ) 3.00 Ganjil 1996/1997
73. Husensyah/119103003 Larangan Kawin Dengan Sepupu Dalam Adat Kecamatan Kluet Selatan A. Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,49 Ganjil 1996/1997
74. Jufrida/119102931 Persetujuan Istri Dalam Ruju’ ( Suatu Kajian Terhadap Pasal 165 KHJ dan Fiqih ) 3,02 Ganjil 1996/1997
75. Ahmad Jasnuji Bin Mat Saleh/119303479 Izin Poligami Menurut Evakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam 3’40 Ganjil 1996/1997
76. Teuku Mukhlis/119203276 Akibat Pembayaran Mahar Secara Borg Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kec. Samaligi Aceh Barat ) 2,85 Ganjil 1996/1997
77. Jalanizar/119203274 Pendestribusian Zakat Karyawan Pada Perusahaan PT. AAF (Asean Aceh Fertileza) Lhokseumawe Aceh Utara 2,85 Ganjil 1996/1997
78. Raudhah//119203276 BP 4 ebagai Lembaga Damai Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ( Studi Kasus di Kec. Syiah Kuala ) 2,92 Ganjil 1996/1997
79. Marlina/119102946 Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Suami Isteri ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bireun Aceh Utara Tahun 1995 dan 1996 2,98 Ganjil 1996/1997
80. Fakhruddin/119103004 Konsepsi pembelaan Diri Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 2,82 Ganjil 1996/1997
81 M. Aswir/118902477 Ahli Waris Pengganti Dalam KHJ dan Fiqih ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jantho Aceh Besar ) 2,45 Ganjil 1996/1997
82. T. Ghazali/119203255 Etika Penyembelihan Binatang Ditinjau Menurut Hukum Islam( Studi Kasus di Kampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kodya Banda Aceh 2’75 Ganjil 1996/1997
83. Isnaini/118902441 Pandangan A. Hasan Bandung Terhadap Wanita Menstruasi Membaca Al-Quran 2,64 Ganjil 1996/1997
84. Muhammad Suib Z/119303565 Walimatul Urusy Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Pelaksanaan Musik dan Nyanyian Pada Upacara Peresmian Perkawinan di Kec. Tunong Aceh Timur ) 3,45 Ganjil 1996/1997
85. Jakron Pohan/119303722 Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan ( Kajian Terhadap Hisap Ru’yah Pimpinan Pesantren Darul Mutaallimin Tanah Merah Kec. Spg. Kanan Aceh Selatan 3,36 Ganjil 1996/1997 

86. Evi Nurandriani/119303482 Pengelolaan Tanah Waqaf ( Studi Terhadap …Pada Nadzir Tanah Waqaf di Tiga Desa Kec. Jeumpa Bireun Tahun 1990/1995 3,45 Ganjil 1996/1997
87. Nurjannah/119203316 Konsepsi Hak Fi Sabilillah ( Studi Terhadap Perolehan Hak Fi Sabilillah Pada Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Syiah Kuala ) 2,76 Ganjil 1996/1997
88. Rosmiati/119102962 Penggunaan Harta Peninggalan Ahli Waris Terhadap Kenduri Kematian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,74 Genap 1996/1997
89. Herawati Zulkifli/119102934 Jual Beli Saham Pada BPR Hikmah Wakilah Kec. Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam 2,96 Genap 1996/1997
90. Syamsurni/119303533 Batas Waktu Pemanfaatan Hasil Tanah Gadai Dalam pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,10 Genap 1996/1997
91. Apri Husni/119303508 Sistem Pemilikan Harta Terpendam Dalam Hukum PositifDitinjau Menurut Hukum Islam 3,56 Genap 1996/1997
92. Anas/119303550 Pencegahan Pelacuran Melalui Lembaga Rehabilitasi di Kota madya Banda Aceh Genap 1996/1997
93. Mardiana/119203232 Adat Perkawinan Suku Tamiang Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,75 Genap 1996/1997
94. Basri Yusuf/119002732 Pembongkaran Kuburan Untuk Kepentingan Pembangunan Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Nisam Aceh Utara ) Genap 1996/1997
95. Asriati/119203243 Kewenangan Hukum Dalam Menyelesaikan Syiqaq ( Suatu Kajian Terhadap Penyelesaiannya Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,20 Genap 1996/1997
97. Mohd. Junaidi Bin Mahamad/119403781 Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat 3,32 Genap 1996/1997
98. Syafii Bin H. Jafar/119303478 Hadhanah Setelah perceraian Dalam Enakmen Negeri Kelantan No. 1 Tahun 1983 Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,01 Genap 1996/1997
99. Amir Hamzah Bin Arifni/119303477 Konsepsi Hukuman Hudud Terhadap Pelaku Zina Dalam Jinayah Islam ( Studi Terhadap Eksekusi di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan ) 3,01 Genap 1996/1997
100. Tarbiyah M. Yusuf/119203237 Perolehan Hak Anak Perempuan Tunggal Dalam Pembagian Warisan ( Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bireun ) 2,80 Genap 1996/1997
101. M. Yusuf Hasan/119203301 Asuransi Kebakaran Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,11 Genap 1996/1997
102. Umi Salamah/119203241 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Nerlineum 2,90 Genap 1996/1997
103. Mohd Zakaria Bin Mat Adam/119303476 Kedudukan Kawin hari Keluarga Islam Menurut Enakmen Negeri Kelantan  ( No. 1 Tahun 1983 ) 3,02 Genap 1996/1997
104. Asiah Nawawi/119303566 3,00 Genap 1996/1997
105. Siti Hapipah Sikambing/119303592 Larangan Kawin Semorga Dalam Adat Batak Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kec. Pangabungan ) 3,03 Genap 1996/1997
106. Bakri Bin Lee/119303510 Otoritas Mahkamah Syariah Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,31 Genap 1996/1997
107. Ahmad Muzammil/119403780 Persyaratan Hakam Sebagai Juru Damai Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Perak Malaysia 1992 dan Fiqih 3,43 Genap 1996/1997
108. Nuraizah Binti Kamzah/119403783 Tanggung Jawab Wanita Karir Dalam Mengasuh,Mendidik dan Sebagai Ibu Rumah Tangga Menurut Hukum Islam 3,50 Genap 1996/1997
109. Faisal/119303506 Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah ( Studi Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan Keberatan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Wilayah Seulimum Aceh Besar ) 3,18 Genap 1996/1997
110. Aniah/119303553 Kedudukan Harta Pumalang Dalam Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho 3,08 Genap 1996/1997
111. Anita M. Yusuf/1193033543 Penentuan Muzakki Dalam Perjanjian Paruh Hasil Padi di Kemukiman Jaman Kec. Mutiara ( Studi Pendapat Dr. Yusuf Qardhawi ) 3,11 Genap 1996/1997
112. Wazen/119303548 Larangan Perambahan Hutan Berdasarkan PP. 28 Tahun 1985 Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Suatu Penelitian di Kec. Tamiang Hulu Aceh Timur ) 3,03 Genap 1996/1997
113. Asni Usman/119303591 Kekuasaan Wali Nasab Dalam Pemeliharaan Harta Anak Yatim Menurut Hukum Islam 2,86 Genap 1996/1997
114. Warbik/119203211 Murtad Suami Sebagai Alasan Fasakh Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam Genap 1996/1997
115. Haryani/119102964 Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ( Studi Kasus di Kec. Gandapura Aceh Utara ) Genap 1996/1997
116. Desy Aida Yonarita/1193033534 Ikrar Taklik Talak Sebagai Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Isteri dan Relevansinya Dengan Perwujudan Keluarga Ganjil 1997/1998
117. Mulyadi/119203303 Peran Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian Kecamatan Delima Dalam Mengurangi Frekwensi Terjadinya Perceraian 2,72 Ganjil  

1997/1998

118. Apri Husni/119303508 Mashlahah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Menurut Konsepsi Imam Al-Ghazali 3,62 Ganjil 1997/1998
119. Herman Sakti Ordani Harahap/11303574 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Adat Angkala Ditinjau Menurut UU No. 1 Tahun 1974 2,96 Ganjil 1997/1998
120. Nurfatmi/119203202 Hak dan Kewajiban Anak Angkat Menurut Konsepsi Hukum Islam 2,86 Ganjil 1997/1998
121. Maulidin/119203272 Keterlibatan Kepala Desa Dalam Menanggulangi Sengketa Rumah Tangga ( Studi di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara ) 3,16 Ganjil 1997/1998
122. Neta Ismail/119203207 Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ( Studi Kasus Kodya Sabang ) 3,00 Ganjil 1997/1998
123. Zulfahmi AB/119403992 Sistem Pengumpulan dan Pembagian Zakat Pada BAZIS Prop. D.I Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,10 Ganjil 1997/1998
124. Ismaluddin Nasution/119203285 Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Tanaman ( Studi Skripsi yang Membahas Tentang Zakat Tanaman Pada Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry 1994-1996 ) 3,24 Ganjil 1997 /1998
125. Asiah/119303481 Efektifitas Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perhitungan Masa Iddah Thalak ( Kajian Terhadap Fatwa MUI D.I Aceh ) 3,13 Ganjil 1997/1997
126. Zulkhairi/119203277 2,52 Ganjil 1997/1998
127. Asiah Nawi/11303566 Kriteria Ibnu Sabil Sebagai Mustahaq Zakat ( Studi Pada BAZIS Propinsi D.I Aceh ) 3,00 Ganjil 1997/1998
128. Nurhayati Ali Basyah/119303494 Penyaluran Zakat BAZIS Sebagai Dana Bersama Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Pada Kanwil BPN dan BAZIS Propinsi D.I Aceh ) 3,15 Ganjil 1997/1998
129. Nizarli Mahmud/119203256 Asas Hukum Monogami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ( Studi Terhadap Persepsi Masyarakat dan Kaitannya Dengan Kehendak Berpoligami di Wilayah Hukum Kec.Indrapuri Kabupaten Aceh Besar 2,83 Ganjil 1997/1998
130. Nurainun/119203250 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Simpang Tahun 1995/1996 ) 2,70 Ganjil 1997/1998
131. Radiati Hanafiah/119203250 Pengelolaan Zakat Fitrah di Komplek ABRI Batalyon 112 Japaleeh ( Kajian Tentang Penyaluran Zakat Fitrah Ke Luar Balad Muzakki ) 3,44 Ganjil 1997/1998
132. Siti Radhiah/119303503 Bagi Hasil Untuk Nasabah Menurut Sistim Asuransi Takaful Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,18 Ganjil 1997/1998
133. Rasta Kurniati Pinem/119403831 Pendiskreditaan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Karo Ditinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Sumut ) 3,60 Ganjil 1997/1998
134. Nurbaila/119203238 Tugas dan Tanggung Jawab Juru Sita Pada Pengadilan Agama ( Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Juru Sita di P A Meureudu ) 2,72 Ganjil 1997/1998
135. Rahmah S/119303573 Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dan Kaitannya Dengan Proses Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar 3,02 Ganjil 1997/1998
136. Mardiani/119303520 Kedudukan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia ( Studi Terhadap Kemandirian Hakim dan Kaitannya Dengan Surat Umar Bin Khattab ) 3,26 Ganjil 1997/1998
137. Rosmaidah/119303516 Efektifitas Hukum Banding dan Kasasi Dalam Sengketa Izin Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Pada P. A. Banda Aceh ) 3,20 Ganjil 1997/1998
138. Sufri/119303588 Persepsi Masyarakat Terhadap Ahli Waris Pengganti ( Studi Terhadap Pasal 185 Konjalasi Hukum Islam dan Pandangan Masyarakat Kec. Peusangan ) 3,11 Ganjil 1997/1998
139. Mahmudy/119303590 Efektifitas Hukum Penjatuhan Thalak di Depan Pengadilan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 ( Studi Terhadap Ikrar Thalak Pada P.A Bireun 2,84 Ganjil 1997/1998
140. Ramli/11910313 Meningkatnya Kasus Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jantho dan Kaitannya Dengan Perkawinan Usia Muda 2,61 Ganjil 1997/1998
141. Khalilurrahman/119303531 Efektifitas BP.4 dan Lembaga-Lembaga Adat Dalam Upaya Cegah Cerai 2,93 Ganjil 1997/1998
142. Nur Nida/119102945 Adat Pengembalian Tanda Pertunangan Ganda di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar Dalam Kaitannya Dengan Fiqh Islam 3,02 Ganjil 1997/1998
143. Abdul Hamid/119403735 Pengelolaan Tanah Waqaf Menurut PP No.28 Tahun 1977 dan Kaitannya Dengan Manajemen Nazir di Kecamatan Gandapura 3,20 Ganjil 1997/1998
144. Rukiyah Hanum/119002G Studi Terhadap Ma’na Dharurah Menurut Fuqaha 3,36 Ganjil 1997/1998
145. Syahrizal/119103006 Pelaksanaan Hak Janda Pegawai Negeri Sipil Menurut PP. No.45. Tahun 1990 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Tapak Tuan ) Ganjil 1997/1998
146. Hafiluddin/11920329 Zakat Uang Simpanan Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,97 Ganjil 1997/1998
147. Bahari/119203265 Koperasi Simpan Pinjam dan Kaitannya Dengan Bunga Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,80 Ganjil 1997/1998
148. Marlina Puteh/119303576 Kawin Madu Dengan Mak cek Isteri Dari Pihak Ibu Atau Ayah ( Studi Terhadap Pemikiran Hukum A. Hasan Bandung Dalam Kaitannya Dengan Pemakaian Dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits ) 3,41 Ganjil 1997/1998
149. Dedy Sastra/119403843 Pandangan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Melalui Bazis ( Studi Kasus di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan ) 3,51 Ganjil 1997/1998
150. Marhaban/119303558 Perkembangan Makna Senif Fi Sabilillah ( Studi Kasus di Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan ) 3,04 Ganjil 1997/1998
151. Sanusi Maidiyansyah/119303613 Kesaksian Kerabat Dalam Masalah Sengketa Rumah Tangga Menurut Hukum Nasional Indonesia 3,62 Ganjil 1997/1998
152. Maria Baren/119203252 Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan ( Studi Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat ) 3,00 Ganjil 1997/1998
153. N. Nursalim/119303529 Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat ( Kajian Terhadap Pasal 209 Ayat 2 KHI ) 2,92 Ganjil 1997/1998
154. Samsul Riza/119303524 Eksistensi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,04 Ganjil 1997/1998
155. Julia Wati/119203251 Perkawinan Angkap dan Hubungannya Dengan Kewarisan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Bebesan ) 3,12 Ganjil 1997/1998
156. A. Syattar/119403848 Evektifitas Hukum Bacaan Ta’lik Thalak Setelah Akad Nikah dan Kaitannya Dengan Persepsi Masyarakat Dalam Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk 3,47 Ganjil 1997/1998
157. Saiful Azhar/119303527 Konsep Darurat Menurut Kaidah Fiqhiyah dan Relevansinya Dengan Masalah Hak Milik 2,93 Ganjil 1997/1998
158. Azizah/119303536 Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Meureudu ) 3,14 Ganjil 1997/1998
159. Abdul Aziz/119303571 Hibah Dalam Kaitannya Dengan Tarsiah Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus di P. A Banda Aceh ) 2,7 Ganjil 1997/1998
160. Muhammad Imran/119403742 Penyelesaian Perceraian dan Kaitannya Dengan Azas Peradilan Cepat Sederhana, Biaya Ringan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 3,46 Ganjil 1997/1998
161. Rifnatul Hasanah Harahap/119403993 Status Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam 3,7 Ganjil 1997/1998
162. Suriyanti A.R/119303562 Asas Keadilan Hukum Waris Islam ( Studi Terhadap Ahli  Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya Dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Sakti Pidie ) 3,04 Ganjil 1997/1998
163. Anny Suryani/119403806 Kedudukan Wanita Sebagai Saksi Dalam Perkawinan ( Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Hanafi dan KHI ) 3,29 Ganjil 1997/1998
164. Nurjasmi/119203240 Evektifitas Sita Jaminan Dalam Perkara Harta Warisan Dalam Kaitannya Dengan Penyegeraan Faraidh Dalam Hukum Waris Islam 3,03 Ganjil 1997/1998
165. Ernawati/119303496 Metode Pengistimbatan Hukum di Bidang Muamalah ( Studi Terhadap Pemikiran Hukum A. Hasan ) 3,19 Ganjil 1997/1998
166. Nurhayati M. Amin/119303578 Putusan Pengadilan Agama Tentang Biaya Hadhanah Setelah Perceraian dan Kaitannya Dengan Pemenuhan Kebutuhan Anak 3,27 Ganjil 1997/1998
167. Apa Mutia/119203220 Persepsi Pedagang Tentang Pelaksanaan Zakat Perniagaan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ) 2,86 Ganjil 1997/1998
168. Muslina/119303577 Ketentuan Jumlah Mahar  ( Studi Terhadap Hak Calon Isteri dan Tuntutan Prestise Orang Tua Dalam Kecamatan Montasik ) 2,94 Ganjil 1997/1998
169. Zuhra /119303546 3,10 Ganjil 1997/1998
170. Jumaat/119102479 Kedudukan Suami Isteri dan Hubungan Hukum Dengan Orang Tua Dalam Perkawinan Juwelen di Kecamatan Silih Nara ( Suatu Kajian Hukum Islam ) 3,18 Ganjil 1997/1998
171. Salihati/119303485 Gugatan Cerai Akibat Pelanggaran Ta’lik Talak ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,05 Ganjil 1997/1998
172. Ruslan Effendi/119303563 3,20 Ganjil 1997/1998
173. Nursaadah/119303545 Keadilan Dalam Perkawinan Poligami ( Kajian Terhadap Surat An Nisa’ ayat 3 ) 3,13 Ganjil 1997/1998
174. Khalidah Ibda/119403780 Pembagian Harta Bersama dan Harta Milik Masing-Masing Dalam Perceraian ( Tinjauan Terhadap Pasal 85 KHI dan Aspek Hukum Islam ) 3,68 Ganjil 1997/1998
175. Malahayati/119303723 Khulu’ Sebagai Alternatif Terakhir Dalam Pemutusan Hubungan Perkawinan menurut Hukum Islam ( Studi Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,22 Ganjil 1997/1998
176. Ihsan Nur Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Simpang ) 3,18 Ganjil 1997/1998
177. Nasrin Bin Azmi/119403791 Delik Minum Khamar Dalam Seksgen 19 ( 1 ) Enakmen  No. 3 Tahun 1996 Ditinjau Menurut Hukum Islam  ( Suatu Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang ) 3,36 Genap 1997/1998
178. Iskandar/119403812 Sebab-Sebab Perpindahan Perwakilan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 3,11 Genap 1997/1998
179. Sufriadi/119203283 Penggugatan Tanah Waqaf Oleh Pihak Ketiga ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh Tahun 1992-1997 ) 2,75 Genap 1997/1998
180. Munawar/119303585 Perjanjian Tak Tertulis Tentang Bagi Hasil Tanaman Dalam Masyarakat Kecamatan Peusangan Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam 2,70 Genap 1997/1998
181. Syahrul Kamal/119403850 Efektifitas Pelaksanaan Cerai Thalak di Depan Sidang Pengadilan ( Studi Terhadap Persepsi dan Kaitannya Dengan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Junieb ) 3,62 Genap 1997/1998
182. Wan Nasron Bin Wan Yunus/119403779 Eksistensi “ Badan Pencegah Rasual “ Menurut Hukum Islam ( Suatu Kajian Terhadap Badan Pencegah Rasual Negeri Kelantan 3,16 Genap 1997/1998
183. Siti Zahrah/119303509 Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam KNI Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,08 Genap 1997/1998
184. Zulkhairi/119203277 Hukum Khusyu’ Dalam Shalat ( Studi Terhadap Pendapat Imam AL-Ghazali ) 2,56 Genap 1997/1998
185. Laila/119203200 Pendaya gunaan Tanah Waqaf Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ( Studi Terhadap Skripsi Pada Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Dari Tahun 1983 -1995 ) 2,86 Genap 1997/1998
186. M. Tamba/119303569 Keikut Sertaan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Serta Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Tamiang Hulu Menurut Hukum Islam 3,09 Genap 1997/1998
187. Rahmawati Ibrahim/119403792 Ketentuan Iddah Wanita Khulu’ ( Studi Terhadap Ketentuan Iddah Dalam KHI ) 3,1 Genap 1997/1998
188. Nasriati/119203218 Isbat Nikah Pra dan Paska U U No. 1 Tahun 1974 ( Kajian Terhadap Pasal 7. KHI ) 2,74 Genap 1997/1998
189. Suryani Umar/119303554 3,14 Genap 1997/1998
190. Nasrullah AB/119403844 Keberadaan Hak Thalak Pada Suami Menurut Hukum Islam dan Kaitannya Dengan Lembaga Thalak Dalam Perundang-Undangan Indonesia 3,00 Genap 1997/1998
191. Salahuddin Abdullah/119463753 Gugurnya Alasan Thalak Yang Sama Setelah Lewat Waktu 6 Bulan Berdasarkan U U No. 7/1989 Pasal 70 ( 6 ) Ditinjau Menurut Pendapat Ahli Fiqih 3,43 Genap 1997/1998
192. Alimuddin/119403799 Thalak Tiga Pada Lembaga Pengadilan Agama ( Studi Terhadap Tanggapan Ulama Mazhab Syafi’i ) 3,26 Genap 1997/1998
193. Ramlan/119403731 Perkawian Antar Agama ( Studi Terhadap Surat Al-Maidah Ayat 5 dan Pasal 40 ( C ) Kompilasi Hukum Islam ) 3,23 Genap 1997/1998
194. Dahlian/119102578 Perkawianan Antar Agama ( Studi Terhadap Surat Al-Maidah Ayat 5 dan Pasal 40 ( C ) Kompilasi Hukum Islam ) 2,4 Genap 1997/1998
195. Yuswita/1193033493 Nafkah Terhadap Isteri Nusyuz ( Studi Terhadap Pendapat Para Fuqaha’ Tentang Ayat 34 Surat An-Nisa’ ) 3,22 Genap 1997/1998
196. Fairaz Abadi/119203291 Hukum Penangguhan Pembagian Harta Warisan ( Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar 2,84 Genap 1997/1998
197. Zulfaziani/119303505 Pelaksanaan Sita Jaminan Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ( Studi Kasus Tahun 1995-1997 ) 3,22 Genap 1997/1998
198. Kamaruddin/119203284 Hibah Atas Tanah Milik Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,70 Genap 1997/1998
199. M. Zubaili/119303581 Mekanisme Pendaftaran Tanah Waqaf dan Intensifikasi Pelaksanaannya Dalam Masyarakat ( Studi Pelaksanaan P P No. 28 Tahun 1977 di Kecamatan Darussalam Aceh Besar ) 3,12 Genap 1997/1998
200. Elvita Zamora/119403822 Aspek-Aspek Hukum Tentang Perobahan Status Tanah Waqaf Untuk Kemaslahatan ( Studi Tentang Pemikiran Ibnu Taimiyah ) 3,07 Genap 1997/1998
201. Suhardi/119303587 Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam ( Kajian Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits ) 3,15 Genap 1997/1998
202. Ahmad Nubli Bin Ismail/1199403955 Hak Kewarisan Khunsa Ditinjau Menurut Hukum Islam  ( Studi Kajian Terhadap Fatwa Mufti Negeri Kelantan Dalam Kaitannya Dengan Praktek Medis ) 3,27 Genap 1997/1998
203. Nukman/119403789 Kewenangan Wali Mujbir Dalam Aqad Nikah Menurut Imam Syafi’i dan Kaitannya Dengan Pasal 15 dan Pasal 19-23 KHI 3,25 Genap 1997/1998
204. Nella Rahmi/119403797 Keingkaran Isteri Terhadap Hak Rujuk Suami Dalam Iddah Raj’i Menurut Fiqih Islam ( Suatu Kajian Terhadap Pasal 164-165 KHI ) 3,44 Genap 1997/1998
205. Elvi Sukaisih/119403729 Batas Waktu Pengajuan Fasakh Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam 2,8 Genap 1997/1998
206. Eva Mulizar/119403759 Kriteria Batalnya Wasiat Menurut Imam Syafi’i dan Kaitannya Dengan KHI 3,47 Genap 1997/1998
207. Waliyan Mursyida/119403814 Urgensi Fungsi Saksi Dalam Waqaf Menurut KHI Ditinjau Dari Segi Hukum Islam 3,35 Genap 1997/1998
208. Yanti/119403752 Hak dan Kewajiban Para Pihak Terhadap Kuasanya Dalam Berperkara Pada P. A Banda Aceh ( Studi Kasus Perkara No. 15/Pdt-9/1996/PA-BNA )3,13 3,13 Genap 1997/1998
209. Gunawati/119403764 Pinangan dan Akibat Hukumnya ( Studi Analisis Terhadap Pasal 12 dan 13 KHI ) 2,93 Genap 1997/1998
210. Gusniar Azriah/119403835 Peran LPBH ( Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum) Terhadap Pencari Keadilan ( Studi Kasus LPBH Fakultas Syari,ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ) 3,08 Genap 1997/1998
211. Zubir/119403751 Kedudukan Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,29 Genap 1997/1998
212. M. Ya’kub AK/119504021 Hak Asasi Manusia Mengenai Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda Menurut Hukum Islam (  Kajian Terhadap Fatwa Majlis Ulam Indonesia ) 3,77 Genap 1997/1998
213. Rahmat/119203273 Pengaruh Flektuasi Nilai Rupiah Terhadap Zakat Jasa ( Studi Fatwa MUI No. 01 /98 dan Bazis Daerah Istimewa Aceh ) 2,84 Ganjil  1998/1999
214. Muhammad Amin/119203278 Penyalah Gunaan Nazar Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Aceh Utara ) 2,70 Ganjil 1998/1999
215. Suryani Usman/119303554 Radd Menurut Konsep Syafi’i dan Kaitannya Dengan Pasal 191 KHI 3,21 Ganjil 1998/1999
216. Yasir/119203254 Persepsi Masyarakat Manggeng Terhadap Anak di Luar Nikah Dalam Hubungan Nasab Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,88 Ganjil 1998/1999
217. Hidayati/119303517 Kewajiban Seorang Suami ( PN ) Memberikan Sebagian Gaji Kepada Isteri Yang Dicerainya Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Suatu Kajian Pasal 8 PP No 10/1983 dan Pasal 149 KHI ) 3,18 Ganjil 1998/1999
218. Ridwan/119303559 Proses Penyelesaian Mahar Terutang ( Studi Kasus di P A Banda Aceh ) 3,17 Ganjil 1998/1999
219. Armia/119303530 Faktor Tidak Ada Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Banyaknya Terjadi Perceraian ( Studi Kasuus di P A Sigli ) 2,67 Ganjil 11998/1999
220. Jasmani/119203230 Kewajiban Suami Dalam memberi Nafaqah ( Studi Terhadap Partisipasi Isteri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga ) 3,00 Ganjil 1998/1999
221. Zuhra/119303546 Keengganan Suami Menyerahkan Harta Bersama Kepada Isteri Setelah Terjadinya Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama BNA ) 3,19 Ganjil 1998/1999
222. Syamsul Huda/119403749 Pelaksanaan Cerai Thalak Cerai Gugat Pasca UU No 7 Tahun 1989 ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,24 Ganjil 1998/1999
223. Muhammad Nasir/119403819 Urgensi Ushul Fiqh Dalam Penerapan Hukum Islam 3,02 Ganjil 1998/1999
224. Syahrizal M. Adam/119403803 Proses Penjatuhan Talak di Pengadilan Agama ( Studi Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,11 Ganjil 1998/1999
225. Ipon Dani/119303523 Intervensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Kewajiban Bekas Suami Terhadap Bekas Isteri Dalam Perkara Perceraian ( Studi Kasus Pengadilan Agama Lho’sukun ) 3,05 Ganjil 1998/1999
226. Ahmad Mukhlis Bin Ibrahim/119403782 Pelaksanaan Hukum Jenazah Murtad di Mahkamah Syari’ah Ipoh Negeri Perak ( Studi Analisa Hukum Islam ) 3,04 Ganjil 1998/1999
227. Nurlisa/119403756 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Santunan Asuransi Sosial Tenaga Kerja ( Studi Pasal 1 ( 9 ) PP No. 33 Tahun 1977 ) 3,4 Ganjil 1998/1999
228. Hasmiati/119503855 Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pengadilan Agama ( Studi Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan ) 3,34 Ganjil 1998/1999 

229. Syukurniwati/119403818 Batas Umur Anak Sah Dalam Perkawinan Menurut Teori Fiqh ( Suatu Kajian Menurut Pasal 99 KHI ) 3,44 Ganjil 1998/1999
230 Edi Salman/119303551 Keputusan PA Banda Aceh Terhadap Perceraian Karena Faktor Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga 3,20 Ganjil 1998/1999
231. Dasril Kasriardi/119403845 Kawin Paksa Dalam Masyarakat Labuhan Haji Aceh Selatan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 3,11 Ganjil 1998/1999
232. Sukaruddin/119403733 Hak Memelihara Anak ( Hadhanah ) Dalam Adat Alas Setelah Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Bambel Aceh Tenggara ) 2,98 Ganjil 1998/1999
233. Ainun Mardhiah/119403842 Frekuensi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama ( Studi Kasus di P A Langsa Tahun 1997/1998 ) 2,94 Ganjil 1998/1999
234. Safrida/119403766 Lemahnya Kepedulian Masyarakat Dalam Perwakafan Tanah Milik ( PP. No. 28 Tahun 1977 ) di Kabupaten Aceh Barat 3,26 Ganjil 1998/1999
235. Mariati/119403808 Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Ahli Waris Atas Dana Santunan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Studi Kasus di P A Lhokseumawe ) 3,27 Ganjil 1998/1999
236. Suharno/119403825 Wasiat Wajibah  ( Studi Analisis Terhadap Penetapan KHI ) 3,11 Ganjil 1998/1999
237. Faridah M. Saleh/119203198 Efektifitas Penggabungan Gugatan Cerai Dengan Harta Bersama ( Exs Fasal 66 UU No. 7 1989 ) 2,85 Ganjil 1998/1999
238. Dewi Muliawati/119403790 Perkawinan Campuran Untuk Memperoleh Kewarga Negagaraan RI 2,87 Ganjil 1998/1999
239. Ardian Ginting/119403744 Ketidak Mutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Nikah ( Analisis Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah ) 3,2 Ganjil 1998/1999
240. Sublehan/119203262 Penyelesaian Perkara Warisan Secara Kekeluargaan di Kecamatan Meuraxa Ditinjau Menurut Hukum Islam 2,77 Ganjil 1998/1999
241. Hasrati/119403802 Kedudukan Saksi Hibah Dalam KHI Ditinjau Menurut Tiori Fiqh 3,14 Ganjil 1998/1999
242. Fauzah Hanum/119303539 Pernikahan Dengan Wali Hakim ( Studi Kasus di Kecamatan Meuraxa ) 3,40 Ganjil 1998/1999
243. M. Rizal Yahya/119403865 Perceraian Dengan Alasan Penganiayaan Menurut Fiqh Islam dan Studi Analisis Surat An-Nisa’ Ayat 34 2,90 Ganjil 1998/1999
244. Bustami M. Yusuf/119403820 Pembatalan Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama ( Studi Kasus Pada P A Banda Aceh ) 3,57 Ganjil 1998/1999
245. Dermawansyah/119403827 Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak ( Studi Kasus di P A Singkil ) 3,11 Ganjil 1998/1999
246. Amrisaldin MS/119403741 Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Peralihan Hak Hadhanah Kepada Suami Ditrinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Pada P A Banda Aceh ) 3,11 Ganjil 1998/1999
247. Darwati Is/119303499 Upaya Hukum Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Menurut Hukum Islam 3,09 Ganjil 1998/1999
248. Murniati/119203212 Proses Pelaksanaan Tugas Hakim di Pengadilan Menurut UU no.7 Tahun 1989 2,97 Ganjil 1998/1999
249. Muslim Budiman/1194033800 Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI AD Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 3,00 Ganjil 1998/1999
250. Busyra/119403770 Pencatatan Pernikahan Oleh PPN Ditinjau Dari Aspek al-Maslahah al-Mursalah ( Studi Terhadap Pencatatan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan ) 3,00 Ganjil 1998/1999
251. Husni Azhari/119403811 Tabarruj Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Suatu Analisis Model Busana Muslimah ) 3,27 Ganjil 1998/1999
252. Ainul Mardhiah/119303502 Pemberian Hibah Bersyarat Kepada Anak Perempuan Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Darusslam Banda Aceh ) 2,93 Ganjil 1998/1999
253. Bahagiawati/119403747 Pembatalan Khithbah Secara Hukum Adat Ditinjau Dari Segi Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Glumpang Tiga 2,83 Ganjil 1998/1999  

254. Fitria/119403776 Sighat Ta’lik Talak (Studi Asas Hukum Islam Faktor Dominan Terhadap Pelanggarannya DalamWilayah Hukum PA Lhokseumawe 3,30 Ganjil 1998/1999
255. Maiza Liana/119403833 Perlindungan Hak Anak Kepada Walinya Menurut UU No. 1 /74 Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,01 Ganjil 1998/1999
256. Musa/119403773 Pendaftaran Peralihan Hak Milik Tanah Warisan Menurut PP No 10 Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Pendekatan Konsep Maslahalul Mursalah ) 3,26 Ganjil 1998/1999
257. 

Rasyidah Muhammad/119403761 Pelaksanaan Pola Pembinaan Pengendalian Administrasi ( Bindalmin ) Pada P A ( Studi di PA Sigli ) 3,12 Ganjil 1998/1999
258. Cut Aja Husna/119002675 Persepsi Masyarakat Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Terhadap Pelaksanaan Perceraian di P A 2,6 Ganjil 1998/1999
259. Erna/119303549 Perkawinan Dengan Ahli Kitab ( Kajian Ayat 221 Surat Al- Baqarah ) 3,22 Ganjil 1998/1999
260. Irani Sofyan/119403786 Fungsi dan Peran Kantor Catatan Sipil Bagi Lembaga Perkawinan ( Studi Pencatatan Perkawinan Etnis Cina Dalam Wilayah Kota Madya Banda Aceh ) Ganjil 1998/1999
261. Norsharini Binti Syamsuddin/119504037 Eksistensi Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Kelantan ( JAHEIK ) Dalam Penanggulangan Khalwat 3,42 Ganjil 1998/1999
262. Yusnidar/119303488 Persepsi Masyarakat Terhadap Kenduri Kewatin Menurut Hukum Islam ( Studi Kecamatan Bandar Baru Pidie ) Ganjil 1998/1999
263. Zubainah Binti Cek Awang/119504038 Tanggung Jawab Wali Terhadap Nafkah Anak Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Limit Waktu Kewajiban Nafkah ) 3,44 Ganjil 1998/1999
264. Sakinah Binti Rafis/119504045 Pemberian Nafkah Bagi Isteri Nusyuz ( Suatu Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Haznim ) 3,46 Ganjil 1998/1999
265. Cut Fauziah /119303475 Perceraian Karena Isteri Nusyuz dan Akibat Hukumnya ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,01 Ganjil 1998/1999
266. Fauziah M. Ridwan/11930512 Konsep Walimatul Urusy menurut Dasar-Dasar Hukum Islam ( Suatu Kajian Tentang Adat Persandingan ) 3,53 Ganjil 1998/1999
267. Nurhafni Adnan/119303512 Wali Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam ( Suatu Kajian Terhadap Pendapat A. Hasan ) 3,15 Ganjil 1998/1999
268. Muhammad Bin Abdullah/119504233 Eksistensi Kafarat Dhihar Menurut Hukum Islam ( Suatu Kajian Terhadap Pendapat Imam Syafi’i ) 3,48 Ganjil 1998/1999
269. Netti Mairawati/119504029 Pemeliharaan Terhadap Anak Terlantar Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Analisis Terhadap UU. No. 4 Tahun 1979 ) 3,58 Ganjil 1998/1999
270. Baihaqi Husein/119403793 Persepsi Masyarakat Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat Terhadap Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Hukum Islam 2,73 Ganjil 1998/1999
271. Zulhijan/119203296 Pemutusan Hubungan Kerja ( Studi Peran Isteri Terhadap Kelangsungan Perkawinan Dalam Kabupaten Aceh Utara ) 2,56 Ganjil 1998/1999
272. Mulyadi/119403794 Pantangan Nikah Bulan Safa Dalam Masyarakat Adat Kecamatan Syiah Kuala Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala ) 3,01 Ganjil 1998/1999
273. Subchan/119503995 Pelecehan Seksual Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam 3,5 Ganjil 1998/1999
274. Mansyuk M. Kasim/119504019 Urutan Wali Nikah Secara Nasab di Era Globalisasi ( Suatu Kajian Kritis Terhadap Teoti Fiqh ) 3,33 Ganjil 1998/1999
275. Tri Dasrianti/119403817 Khianat Sebagai Alasan Perceraian ( Suatu Kajian Tentang Pengertian Nusyuz ) 3,11 Ganjil 1998/1999
276. Syahdan Syah Putra Jaya/119503996 Parak Dalam Adat Perkawinan Gayo ( Studi Pelanggaran Hak Azasi Menurut Hukum Islam 3,32 Ganjil 1998/1999
273. Muslem/119504002 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perwaqafan Menurut Hukum Islam( Suatu Kajian Terhadap Ps.164 RBq ) 3,40 Ganjil 1998/1999
274. Darmawati/119403832 Hukum Talak Menurut Syari’at Islam ( Studi Hak Suami Dalam Menjatuhkan Talak Terhadap Isteri ) 3,09 Ganjil 1998/1999
275. Rahmat Syah/119303487 Kesaksian Wanita Dalam Prespektif  Syaih  Abdur Rauf  Syiah Kuala ( Studi Terhadap Kitab Mir’at tut Tulab, Bab Syahadat ) 3,00 Ganjil 1998/1999
276. Susanti/119303504 Gugatan Cerai Karena Suami Dikena Hukuman Penjara Menurut Hukum Islam ( Kajian Terhadap PP No. 9 Tahun 1975 ) 3,06 Ganjil 1998/1999
277. Zulfahmi/119403804 Eksistensi Akta Perdamaian Sengketa Suami Isteri ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Lhokseumawe ) 3,45 Ganjil 1998/1999
278. Nasrullah/119303522 Batas Pergaulan Semasa Pertunangan Menurut Hukum Adat Pidie ( Studi di Kecamatan Glumpang Tiga Pidie ) 2,97 Ganjil 1998/1999
279. Kamarullah/119303518 Akibat Perceraian dan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Nafkah Anak 2,92 Ganjil 1998/1999
280. Cut Suryani/119403760 Keterkaitan Garis Hukum al-Qur’an Dengan Tanggung Jawab Nafkah Anak 2,92 Ganjil 1998/1999
281. Akhisumadi/119403798 Adhal Wali Dalam Pelaksanaan Akad Nikah dan Akibat Hukumnya 3,02 Ganjil 1998/1999
282. Abdullah SaniBin Awang/119504023 Perkawinan Antar Pezina Menurut Hukum Islam  ( Suatu Pemahaman Terhadap Syarah Ayat 3 Surat An-Nur ) 3,05 Ganjil 1998/1999
283. Muhammad Siddiq/119504018 Kelalaian Penyebutan Mahar Dalam Ijab Kabul Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Kajian Terhadap Ps. 34 KHI ) 3,54 Ganjil 1998/1999
284. Zainun/119403801 Tanggung Jawab Seorang Suami Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Isteri Pertama ( Suatu Penelitian di Kecamatan Kuala Bate Aceh Selatan ) 3,09 Ganjil 1998/1999
285. Alfian /119403847 Perceraian Karena Pemukulan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri ( Studi Kasus di P A Takengon ) 2,89 Ganjil 1998/1999
286. Muhammad Yahya/1119403829 Peranan Hakamain Dalam Mendamaikan Perkara Syiqaq ( Studi Pemahaman Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 35 ) 3,06 Ganjil 1998/1999
287. Meradianti/119403755 Pembagian Warisan Secara Adat Ninik Mamak di Kecamatan Labuhan Haji Menurut Hukum Islam ( Studi Pemilaan Kaedah Fiqhiyah ) 3,08 Ganjil 1998/1999
288. Sabrina/119403748 Pilihan Hukum Dalam Hukum  Kewarisan ( Studi Terhadap Tiori Resepsi dan Politik Hukum Zaman Belanda ) 3,40 Ganjil 1998/1999
289. Rosmiyati Rusli/119403765 Gugatan Pasakh Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Ditinjau Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 3,0 Ganjil 1998/1999
290. Hidayat AR/119403754 Sebab-Sebab Terjadinya Cerai Gugat ( Studi Pengadilan Agama Takengon ) 2,7 Ganjil 1998/1999
291. Erna Yulismy/119203226 Standar Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian ( Studi Terhadap Penilaian Hakim Pada P A Tapak Tuan )2 2,58 Ganjil 1998/1999
292. Eliawati/119504030 Pilihan Hukum Dalam Hukum Warisan ( Studi Teori Resepsi dan Kepastian Hukum ) 3,55 Ganjil 1998/1999
293. Rahmad Sadly/119403807 Aurat Wanita Dalam Kajian Imam Syafi’i 3,50 Ganjil 1998/1999
294. Azhari/119403758 Keberadaan Saksi Dalam Penjatuhan Thalak Menurut Teoti Fiqh dan Kaitannya Dengan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) 3,00 Ganjil 1998/1999
295. Khiruddin Yahya/119403745 Hukum Merokok Dalam Syariat Islam ( Studi Kewajiban Nafkah Keluarga dan Kaitannya Dengan Kemashlahatan ) 1999/2000
296. Afifuddin/119303589 Penyelesaian Sengketa Warisa Secara Damai Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar ) 1999/2000
297. Mohd. Hilmi Bin Said/119604246 Hubungan Suami Isteri Dalam Perkawinan ( Studi Tentang Jiwa dan Kaitannya Dengan Marital Rape Dalam Hukum Keluarga ) 3,55 1999/2000
298. Nurkhairi/119403854 Keengganan Masyarakat Samadua Dalam Melakukuan Ruju’ di Hadapan P3N ( Studi Kasus di Kecamatan Samadua Aceh Selatan ) 1999/2000
299. Husnizal Amri/119403839 Kedudukan Aqad Dalam Hukum Islam ( Studi Tentang Keistimewaan Aqad Nikah Dengan Aqad Lainnya ) 1999/2000
300. Nizardi Mukhlis/119403784 Wali Nikah Dalam Fiqih Islam ( Studi Keberadaan Qadhi Luar Dalam Kabupaten Aceh Besar ) 3,06 1999/2000
301. Win Syahada/119604250 Pengganti Tempat Dalam Warisan Menurut Konsep Hazaini 1999/2000
302. Samsia/119504028 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam ( Suatu Kajian Terhadap Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 ) 1999/2000
303. Noor Husni Binti Maisi/119604245 Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan ( Studi Terhadap Pudang Tingsip Jumlah Mahar di Negeri Kelantan ) 1999/2000
304. Nurhayati/119403830 Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam ( Studi Penegakan Hukum dan Peran Pengadilan Agama ) 2,89 1999/2000
305. Husaini Cut Lam/119403743 Hukum Kewarisan Islam ( Studi Terhadap Keabsahan Hubungan Darah dan Kaitannya Dengan Tenggang Waktu Kehamilan Dalam Kompetensi P A Banda Aceh ) 3,36 1999/2000
306. Irhamuddin Kasri/119303583 Perceraian Karena Fasakh Pada PA Banda Aceh ( Studi Terhadap Pembuktian Suami Tidak mampu Menjalankan Kewajiban ) 3,00 1999/2000
307. Nurmahyuni/119404034 Izin Isteri Sebagai Salah Satu Syarat Poligami ( Studi Dari Sudut Psikologi Hukum di Indonesia ) 3,18 1999/2000
308. Zainabsyari/119403856 Batas Usia Kawin Dalam al Qur’an  ( Studi Keterkaitan Garis Hukum Antar Kitab Tafsir Dengan UU No 1 Tahun 1974 ) 1999/2000
309. Baihaqi Abda/119504011 Kawin 3,30 1999/2000
310. Afrizah/119504047 Ketentuan Mahar Dalam Hukum Islam ( Studi Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Dalam Masyarakat Adat Desa Bakan Hulu Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan ) 2,88 1999/2000
311. Mardhiah/119504035 Partisipasi Isteri Terhadap Kewajiban Suami Dalam Menanggulangi Nafkah Keluarga ( Studi Proses Pembagian Harta Peharkat di Kecamatan Pidie ) 3,10 1999/2000
312. Kalbadri/119504008 Jilbab Menurut Pandangan Hukum Islam ( Studi Surat al-Ahzab ayat 59 ) 3,10 1999/2000
313. Irmayanti/119403837 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kejahatan Anak di Daerah Kodya Banda Aceh 2,77 1999/2000
314. Hanisah/119403858 Penegakan Hukum Dalam Syariat Islam ( Studi Terhadap Sosialesasi Menutup Aurat Dengan Cara Kebaratan ) 2,90 1999/2000
315. Maaisarah/119403796 Perceraian Dengan Alasan Penganiayaan ( Studi Terhadap Penganiayaan Bathin Menurut Hukum Islam ) 3,25 1999/2000
316. Asrar/119504007 Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga ( Studi Keseimbangan dan Kajian Surat al- Baqarah ayat 228 dan Pasal 74 ( 2 ) KHI ) 3,12 1999/2000
317. Fauziah/119403762 Keberadaan Saksi Dalam Penjatuhan Thalak (Studi Terhadap Pengajuan Saksi dan Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pada P A ) 3,00 1999/2000
318. Zamharir Musyaddad/119504017 Hukum Berpoligami Ditinjau Dari Sudut Menjauhi Perbuatan Zina  ( Kajian Surat an- Nisa’ ayat 3 ) 2,15 1999/2000
319. Ratnawati/119403738 Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam 3,22 1999/2000
320. Safriani/119403859 Nafkah Anak Setelah Perceraian ( Studi Keengganan Atas Keputusan Eksekusi Dalam Kompetensi P A Banda Aceh ) 3,22 1999/2000
321. Mayasafara/119403801 Gugatan Perceraian Setelah Putusan Perdamaian ( Studi Kasusdi P A Banda Aceh ) 3,05 1999/2000
322. Ruhul Azizah/119504039 Kewajiban Nafkah Anak Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Biaya Pendidikan Anak Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ) 3,34 1999/2000
323. Rumaini/119504036 Penunda Pernikahan Wanita Hamil ( Kajian Surat Edaran Kepala Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Islam Aceh ( Studi Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan ) 3,24 1999/2000
324. Irfan/119504009 Mandul Sebagai Alasan Poligami ( Kajian Kritis Terhadap Pasal 57 KHI ) 3,28 1999/2000
325. Mohd. Naim Bin Muhammad/119604238 Kewajiban Penerimaan Zakat Terhadap Harta Peninggalan (Tiskah ) Suatu Analisis Pendapat Imam Syafi’i 3,36 1999/2000
326. Syarwani/1111119503998 Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anak Jalanan ( Studi Terhadap Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Islam ) 3,20 1999/2000
327. Mohd. Yusuf Bin Awang To/119604239 Pembatalan Peminangan Menurut Hukum Islam ( Suatu Analisis Terhadap Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan) 3,33 1999/2000
328. Nazman Bin Yahya/119604475 Ta’lik Talak Dalam Aqad Nikah : Usaha Perlindungan Hak Isteri Dalam Perkawinan di Malasyia 3,54 1999/2000
329. Mohd. Zohdi Bin Said/119604241 Hakam Dalam Kasus Syiqaq ( Studi Surat An- Nisa’ Ayat 35 dan Kaitannya Dengan Enakmen No. 1 Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 1983 ) 3,24 1999/2000
330. Mohd. Abdul RasyidBin Zakaria/119604240 Hukum Iddah Isteri Yang Kematian Suami ( Studi Ayat 234 Surat Al- Baqarah ) 3,24 1999/2000
331. Shuhaimin Bin Rozali/119604240 Keberadaan Saksi Dalam Penjatuhan Thalak ( Studi Terhadap Pendapat Ibnu Hazmin Jalur Islam ) 3,53 1999/2000
332. Rosmaini Binti Hj. Jailani/119604236 Perceraian di luar Mahkamah( Studi Peran Penyuluhan Hukum dan Kaitannya Dengan Enakmen Keluarga Islam Perak 1984 Pudaan 1992 ) 3,30 1999/2000
333. Azlians Bin Ibrahim/119604244 Sanksi Atas Suami Yang Menthalak Isteri Tanpa Izin Mahkamah Syari’ah ( Studi Terhadap Enakmen Keluarga Islam  No.1 Tahun 1983 negeri  Kelantan Malaysia ) 3,04 1999/2000
334. Rahimuddin/119503999 Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pengadilan Agama ( Studi Kasus Terhadap Upaya Hakim dan Para Pihak Dalam Usaha Perdamaian di P A Banda Aceh ) 3,00 1999/2000
335. Mohd. Iqbal Selian/119403777 Urgensi PPAIW Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Pasal 215, 218 dan 223 KHI ) 3,00 1999/2000
336. T. Azwarlin/119303575 A. Hasan dan Pemikirannya Tentang Najis 3,08 1999/2000
337. Wardah/119403785 Efisiensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Suatu Perkara ( Studi Kasus di P A Takengon ) 2,70 1999/2000
338. Nurlina/119403821 Klasifikasi Khulu’ Menurut Ulama Syafiyah. 2,93 1999/2000
339. Azizah/119403778 Larangan Kawin Dengan Wanita Musyrikah dan Hikmahnya 2,95 1999/2000
340. Susi Andriani/119403846 Kedudukan Ibu Sebagai Pengelola Harta Warisan Anak Yatim ( Studi Pengelolaan Harta Warisan Anak Yatim Dalam Masyarakat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh ) 3,12 1999/2000
341. Muslim/119403813 Hak Saudara Sekandung /Sebapak Menurut Hukum Islam ( Studi Pemahaman Surat An-Nisa’ Ayat 176 dan Pasal 174 Ayat ( 2 ) KHI 2,8 1999/2000
342. Armia/119504001 Pengangkatan Hakamain Dari Pihak Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Syiqaq ( Kajian Terhadap Pasal 76 Ayat 2.UU No.7/1989 ) 3,00 1999/2000
343. Anwar Ramli/119403862 Azas Monogais di Indonesia ( Studi Keuangan dan Keadilan Suami Dalam Hukum Islam ) 3,35 1999/2000
344. Haris Kurniawan/119403810 Fungsi Wudhu’ Dalam Pemeliharaan Kesehatan Menurut Hukum Islam ( Studi Kajian Terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani ) 3,2 1999/2000
345. Ummiyati/119403750 Perjanjian Kawin di Indonesia ( Studi Pelanggaran Ta’lik Talak Dalam Kota Banda Aceh ) 3,00 1999/2000
346. Salmadi Saleh/119504015 Ba-at dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan 2,51 1999/2000
347. Zaiti Amin/119303532 Kedudukan Sumpah PNS Menurut Hukum Islam 3,35 1999/2000
348. Desi Lisma/119403787 Sanksi Kelonggaran Tanda Kong  Narit Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Meukek Aceh Selatan ) 2,78 1999/2000
349. Sumardi/119504004 Lembaga Pengangkatan Anak Dalam Kehidupan Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ( Studi Kasus di Kota Banda Aceh ) 2,83 1999/2000
350. Zainal/119504016 Larangan Kawin Malaki Mak Dalam Masyarakat Simeulu Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Simeulu Timur ) 3,07 1999/2000
351. Jalaluddin/119504003 Poligami Dalam Hukum Islam ( Studi Poligami Dengan Janda dan Kaitannya Dengan Aspek Sosial ) 2,84 Ganjil 2000/2001
352. M. Ihsan/119604260 Penggantian Harta Waaqaf ( Kajian Tentang Status Hukum dan Amal Ibadah ) 3,21 Ganjil 2000/2001
353. Faezah Binti Hasan/119604252 Besarnya Nafkah Wanita Dalam Iddah ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Negeri Kelantan ) 3,02 Ganjil 2000/2001
354. Yusti/119504021 Konsepsi Orientalis Terhadap Poligami Rasulullah ( Studi Pendapat Para Mufassir ) 2,92 Ganjil 2000/2001
355. Cut Rosmawar/119102921 Kafaah Dalam Perkawinan ( Studi Pendapat Ulama Syafi’i dan Kaitannya Dengan Pandangan Masyarakat Pidie ) 2,79 Ganjil 2000/2001
356. Eddi Sumardi/119604247 Kedudukan Orang Tua dan Anak Dalam Hukum Islam ( Studi Terhadap Hak dan Kewajiban Ganjil 2000/2001
357. Munadi Irawan/119404268 Pelaksanaan Sita Marital Dalam Perkara Harta Bersama ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh Tahun 1993 ) Ganjil 2000/2001
358. Mursalim/119604263 Perkawinan Antar Agama Menurut Undang-Undang No. 1/1974 ( Studi Terhadap Surat Al- Baqarah Ayat 221 ) Ganjil 2000/2001
359. Muhammad Rizalinus/119403740 Hikmah Puasa Terhadap Kesehatan Ganjil 2000/2001
360. Saudah/119604255 Wewenang Isteri Dalam Menuntut Perceraian Menurut Hukum Islam Ganjil 2000/2001
361. Najwa Binti Janri/119704649 Peranan Kursus Pra Perkawinan Dalam Pembinaan Rumah Tangga ( Studi Kasus Jabatan Agama Islam di Ipoh Perak ) 3,48 Ganjil 2000/2001
362. Sazli Bin Moh Yusuf/119704498 Nafkah Iddah Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan Malaysia ( Studi Tentang Usaha Perlindungan Hak Isteri Dalam Masa Iddah ) 3,46 Ganjil 2000/2001
363. Fathiyah Tajuddin/119704492 Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Klasik dan Hukum Islam Modern ) 3,82 Ganjil 2000/2001
364. Azizah Binti Din/119704635 Poligami Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Prosuder Poligami Dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan ) 3,58 Ganjil 2000/2001
365. Mohd Azmi MA/119604257 Pemabuk Salah Satu Alasan Cerai Gugat Menurut U U No. 1 Tahun 1974 Ganjil 2000/2001
366. Saiful Bahri/119604262 KB dan Kaitannya Dengan Pembinaan Keluarga Sejahtera Ganjil 2000/2001
367. RoslizaBinti Che’ Ismail/119704633 Adat Walimatu al –Ursy Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu di Jajahan Kota Bharu Klantan Malaysia 3,48 Ganjil 2000/2001
368. Mazlina Binti Musa/119704638 Eksistensi Akta Keganasan Rumah Tangga No.521/1994 Dalam Pembinaan Keluarga Muslim ( Studi Kasus Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaisya di Perak ) Ganjil 2000/2001
369. Yusniza Binti Abdu Kadir/1197046332 Eksistensi Perceraian Dalam Prespektif Islam ( Kajian Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syari’ah Kota Baru Kelantan ) Ganjil 2000/2001
370. HazmanBin Mhd. Yunus/119704634 Wewenang Hakim Dalam Pembubaran Perkawinan ( Studi di Mahkamah Syari’ah Kota Baru Kelantan Malaysia ) Ganjil 2000/2001
371. Wan Nur Amani Bt. Mohammad/119704637 Peminangan Menurut Prespektif Islam ( Studi Terhadap Adat Peminangan di Negeri Kelantan ) Ganjil 2000/2001
372. Samsul Bahri/119604254 Hadhanah Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Hak Anak Dari Ibu Murtad ) Ganjil 2000/2001
373. Junaidi/119604249 Penyimpanan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya Kajian Penyimpanan Saksi Dalam Menetapkan Asal Usul Anak ) Ganjil 2000/2001
374. Irwan/119604258 Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti ( Kajian Dalam Masalah Wasiat, Hibah dan Waqaf ) 3,44 Genap 2000/2001
375. Zubaidah/119203234 Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris dan Kaitannya Dengan Hukum Islam Dalam Daerah Istimewa Aceh 2,50 Genap 2000/2001
376. Fazli/119604264 Penangguhan Pembayaran Mahar Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam ( Kajian Mengenai Ketidak Mampuan Suami dan Hak Isteri ) 3,12 Genap 2000/2001
377. Jamhuri/119804672 Kedudukan Nafqah Dalam Keluarga ( Kajian Tentang Kewajaran Kadar Nafqah Isteri ) 3,54 Genap 2000/2001
378. Dhiawati/119704501 Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian 3,71 Genap 2000/2001
379. Ahmad Muhadin/119604235 Anak Angkat dan Hubungannya Dengan Wasiat Wajibah ( Suatu Kajian Teoritis ) 3,61 Genap 2000/2001
380. Salahuddin/119303519 Pantangan Nikah di Bulan Safar ( Studi Kasus di Kecamatan Meuraxa ) 3,11 Genap 2000/2001
381. A> Malik Raden/119102986 Keutamaan Hukum Warisan Islam Genap 2000/2001
382. Risna/119403768 Kedudukan Ushul Fiqh Dalam Menetapkan Hukum Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Genap 2000/2001
383. Zuleikha/119604265 Penyelesaian Perkara Perceraian Oleh Perangkat Desa Ditinjau Menurut Hukum Positif ( Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara ) Genap 2000/2001
384. Mukhtaruddin/119504022 Zakat Padi di Kecamatan Darussalam ( Studi Kelayakan Kadar Zakat Padi Dewasa Ini ) Genap 2000/2001
385. Nur Abdi/119704493 Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Paksa Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Babah Dua Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat 1999/2000 ) Genap 2000/2001
386. Erna Novita/119704485 Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Calang Kecamatan Krung Sabe Aceh Barat ) Genap 2000/2001
387. Abdullah Hanafiah/119403828 Hak-Hak Anak Dalam al-Qur’an ( Studi Terhadap Hak Anak di Indonesia ) Genap 2000/2001
388. Akmalisyah/119604259 Efektifitas Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara di Pengadilan Agama ( Studi Kasus di Pengadilan AgamaBanda Aceh ) 3,17 Ganjil 2001/2002
389. Ummi Kalsum HY/119604248 Pemanfaatan Harta Waqaf di Kecamatan Kuta Alam Ganjil 2001/2002
390. Hidayatullah/119504026 Putusan Pengadilan Agama Yang Dapat dijalankan Lebih Dahulu ( Suatu Tinjauan Terhadap Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989 ) 3,48 Ganjil 2001/2002
391. Atina/119704497 Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh ( Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh ) 3,29 Ganjil 2001/2002
392. Mursalin/119403991 Lembaga Cerai Thalak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia ( Suatu Kajian Tentang Putusan Pengadilan Agama ) 3,27 Ganjil 2001/2002
393. Ruslan Efendi/119303563 Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dalam Berbusana Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Peraturan Rektor No 15 Tahun 1981 ) 3,20 Ganjil 2001/2002
394. Mislaili/119704496 Kawin Lari Menurut Hukum Islam Indonesia ( Studi Kasus di Kecamatan Krueng Sabe Aceh Barat ) 3,16 Ganjil 2001/2002
395. Rasyidah NSA/119704650 Efektifitas Penggunaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Kasus Perceraian ( Studi Kasus Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,2 Ganjil 2001/2002
396. Syukuriah Husein/119704007 Keengganan Hamil Wanita Karir Menurut Hukum Islam ( Studi Korelasi Dengan Hukum Positif ) Ganjil 2001/2002
397. Zakaria Ansari/119704495 Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah  ( Studi Analisa Terhadap Surat At- Talak Ayat 4 ) Ganjil 2001/2002
398. Kherlina/119604259 Hak Anak Dalam HaditsNabi SAW ( Studi Kitab Hadits Kutubussittah ) 3,27 Genap 2001/2002
399. Alaidin/119804679 Persangkaan Dalam Pembuktian Hukum Perdata Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,82 Genap 2001/2002
400. Basri Hasan/119804686 Wewenang Hakim Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Syiqaq Menurut Imam Malik 3,2 Genap 2001/2002
401. Jalaluddin/119804879 Ketidak Harusan Cerai Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama ( Studi Analisis Dalam Prespektif Kitab Syafi’iyah ) 3,86 Genap 2001/2002
402. Muhammad Syahrial/119804682 Sebab Terjadinya Upaya Hukum Banding Terhadap Perkara Kewarisan ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,74 Genap 2001/2002
403. Abdussalam A. Jalil/119804685 Kedudukan Harta Isteri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Adat di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie 3,41 Genap 2001/2002
404. Ihsanul Arifin/119704502 Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat Genap 2001/2002
405. Armia AR/119804659 Ketentuan Wajib Zakat Padi di Kemukiman Ganda PuraTengoh Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireun 3,20 Genap 2001/2002
406. Cut Theibaton/119804680 Penyelesaian Harta Warisan Kalalah ( Studi Tahun 1980-2000 Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) Genap 2001/2002
407. Samsul Fata/119403824 Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Pesawat Terbang Menurut Hukum Islam ( Studi Hak Waris dan Golongan Ahli Waris ) Genap 2001/2002
408. Syamsul Bahri/119804665 Kedudukan Nafkah Orang Tua Dari Anak ( Analisa Terhadap Hadis Tamlik ) 3,28 Genap 2001/2002
409. Yuslinda/119804864 Wali Hakim  Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam( Suatu Analisa Dilihat Dari Urutan Wali Dalam Pelaksanaan Perkawinan ) Genap 2001/2002
410. Nurlaili Abu Bakar/119804666 Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Aceh Singkil ) Genap 2001/2002
411. Ezhar Harahap/119804683 Studi Terhadap Pandangan Imam Syafi’i Tentang Satu Majlis Dalam Akad Nikah ) 3,33 Genap 2001/2002
412. Yusmarita/119804678 Gugatan Cerai Terhadap Suami Ghaib ( Penelusuran Kekuatan Hadits dan Pendapat Ulama ) Genap 2001/2002
413. Munzirah/119804655 Pembatalan Perkawinan Karena Pemaksaan ( Studi Kasus Dari Tahun 1997-2001 Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) Genap 2001/2002
414. Eva Fitri/119804673 Persepsi Masyarakat Kota Madya Banda Aceh Tentang Jender Dalam Islam ( Studi Terhadap Pemikiran Kelompok Kerja Transpormasi Gender Aceh ) 3,13 Ganjil 2002/2003 

415. Said Usman/119403838 Kedudukan Harta Tempah Dalam Perkawinan Juelen Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kritis di Kecamatan Kota Takengon ) Ganjil 2002/2003
416. M. Syauqi/119904907 Prosuder Eksekusi Lelang Putusan Kewarisan Setelah Berlakunya Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) 3,72 Ganjil 2002/2003
417. Asnawi/119804661 Keterpaksaan Suami Meninggalkan Isteri Sebagai Alasan Pelanggaran Ta’lik Thalak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ganjil 2002/2003
418. Intan Sari Suci Misdarnawati/119804877 Fungsi Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama ( Kajian Terhadap Pasal 76 Ayat 2 UU No. 7 1989 Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Simpang ) 3,31 Ganjil 2002/2003
419. Masykur/119704486 Kesaksian Wanita ( Studi Tafsir Al-Baaqarah : 282, An-Nur : 4 dan Alur Pikiran Munawir Sazali ) Ganjil 2002/2003
420. Nasrullah Nurdin/119804663 Penolakan Cerai Dari Pihak Isteri ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotacane ) Ganjil 2002/2003
421. Azhar/119804684 Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Melalui Upaya Perdamaian ( Studi Analisis Terhadap Skripsi Radhiah M. Hasan dan Rosmawati Ishak ) 3,12 Ganjil 2002/2003
422. Abdul Muthalib/119904895 Prespektif Masyarakat Kecamatan Peureulak TerhadapKeengganan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil ( Analisis Compratif Dengan Pemikiran Abu Hanifah ) Ganjil 2002/2003
423. Mazima Bt Abdul Rahman/112027 Izin Berpoligami Dalam Masa Iddah Isteri ( Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam Perak Malaysia ( UUKPIM ) 1992 Ganjil 2002/2003
424. 

Faziah Bt Razak/112024 Perkawinan Antar Agama ( Analisa Terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Keudah 1979 dan Undang-Undang No.1 / 1974 ) Ganjil 2002/2003
425. Hafizah Bt Ahmad Khairani/112025 Nafkah Dalam Masa Iddah ( Analisa Terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984 Pindaan 1996 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI ) Ganjil 2002/2003
426. Sharidah Bt Hasan/1120026011 Pemanfaatan Harta Waaqaf di Perak Malaysia ( Studi Terhadap Sistem Pengelolaan Harta Waqaf Oleh MAIAMP ) Ganjil 2002/2003
427. Khairiah/119804657 Proses Bimbingan Nikah di Kantor Urusan Agama ( Studi Kasus di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Meuraxa ) 3,46 Ganjil 2002/2003
428. Idayani/119804872 Kedudukan Washiat Dalam Islam ( Studi Ketidak Mustian Melaksanakan Wasiat ) 3,30 Ganjil 2002/2003
429. Eva Dewi/119804675 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Pennulang ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banda Aceh Tahun 2002 Ganjil 2002/2003
430. Mahdi Abd. Manaf/119804651 Proses Berperkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Banda Aceh 3,30 Genap 2002/2003
431. Irwan/119804652 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Hiburan Pada Walimatul Ursy ( Studi Kasus di Peukan Bada Aceh Besar ) Genap 2002/2003
432. Shabihah Bt Ja’far/112026012 Ikrar Talak Menurut Enakmen Keluarga Islam Keudah Malaysia ( EKIKM ) 1979 ( 1984 ) ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Keudah ) Genap 2002/2003
433. Bashiroh Bt Abd. Manaf/112022 Poligami Dalam Enakmen Keluarga Islam 1979 ( 1984 ) ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Padang Terap Tahun 1998 S/d 2001 ) Genap 2002/2003
434. Marziah Bt Ismail/112026 Ketentuan Hukuman Nusyuz Menurut Enakmen UUKIP 1984 Pindaan 1996 ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Ipoh Perak Malaysia Tahun 1995 S/d 2000 ) Genap 2002/2003
435. Noor Hazlina Bt Abd. Azis/112029 Hukuman Pelaku Skandal Seks Dengan Muhrim ( Sumbang Mahram ) ( Telaah Terhadap Seksyen 376 Kamun Keseksaan Malaysia ) Genap 2002/2003
436. Nur Jutan Zanisya Bt. Zakaria/112026013 Penyiksaan Terhadap Isteri Menurut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ( No. 521 ) ( Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Pulo Pinang Malaysia ) Genap 2002/2003
437. Adamiah Bt. Mohd Dahalan/112020 Perkawinan Menurut Pemikiran Mazhab Syafi’i ( Kajian Tentang Enakmen Keluarga Kedah 1979 di Mahkamah Rendah Daerah Sik Kedah ) Genap 2002/2003
438. Siti Salwa Bt Abdullah/112021 Hukuman Liwat Dalam Islam ( Studi Terhadap Pemikiran Haji Sa’id Haji Ibrahim, Bekas Mufti Negeri Sabah, Malaysia ) Genap 2002/2003
439. Nor Hijrah Bt. H. Ja’far/112028 Pembagian Harta Pusaka ( Tela’ah Terhadap Adat Perpatih Minang Kabau di Negeri Sembilan Malaisya ) Genap 2002/2003
440. Mohd. Zaki B Abdul Khairi/112025999 Perkawinan Secara Monogami Suatu Alternatif ( Suatu Analisa Terhadap Reaksi Pembebasan Perempuan Dari Poligami di Malaisya.) Genap 2002/2003
441. Laili Fitri/119403853 Zakat Harta Dalam Islam ( Kajian Kelayakan Zakat Pada Pemilikan Mobil Mewah ) Genap 2002/2003
442. Rauzah/119804674 Hak aaaperwalian dan Kewajiban Nafkah Bagi Janda ( Studi Kasus Dalam Kota Banda Aceh ) Genap 2002/2003
443. Angkasah/119704484 Penyuluhan HukumSebagai Upaya Pencegahan Terhadap Nikah diBawah Tangan ( Studi Kasus di Kecamatan Mila Pidie ) Genap 2002/2003
444. Nazariah/119904921 Kadar Mahar Dalam Pernikahan ( Studi Terhadap Pendapat Imam Malik ) Genap 2002/2003
445. Khairul Huda/119904894 Efektifitas Penggabungan Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Jantho tahun 1995-2002 ) Genap 2002/2003
446. Darwin/119904904 Larangan Kawin Endogami Dalam Masyarakat Gayo ( Suatu Kajian Filosofis ) Genap 2002/2003
447. Ja’idatul Fikri/119905031 Pemahaman Kontektual ( Studi Hadis Ahad Wanita Karir Karena Mati Suami ) Genap 2002/2003
448. Muzakkir/119804798 Pemaksaan Akad Nikah Oleh Wali Mujbir ( Kajian Terhadap Pendapat Imam Hanafi ) Genap 2002/2003
449. Munzirah/119804655 Pembatalan Perkawinan Karena Pemaksaan ( Studi Kasus Dari Tahun 1997-2001 Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) Genap 2002/2003
450. Al Bazangan MH/119904906 Kerancuan Pengkiasan Zakat Jasa Kepada Zakat Pertanian danEmas ( Kajian Kritis Terhadap Fakwa MUI Aceh Tahun 1983-1998 ) Genap 2002/2003
451. M. Musyfari/119804662 Pembebanan Zakat Pada Harta Muzara’ah  ( Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar ) Genap 2002/2003
452. Mohd Mukhsin Anshari/119904899 Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi De AnditeDalam Perkara Islam ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Banda Aceh ) Ganjil 2003/2004
453. Kaustari/119802465 Tugas-Tugas Isteri Dalam Keluarga ( Kajian Sanad dan Matan hadis ) Ganjil 2003/2004
454. Ahmad Fauzi/119904913 Pemeriksaan di Tempat ( Desconte ) Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama dan Kewarisan ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Tahun 2000-2003 ) Ganjil 2003/2004
455. Zulham Efendi/112005129 Konsekwensi Aborsi Terhadap Hak Waris Pelaku Aborsi ( Analisa Pemikiran Ibnu Qudamah ) Ganjil 2003/2004
456. Rusmayani/119904925 Khiyar I’sar Dalam Perkawinan Menurut Imam Mazhab Syafi‘i ( Kajian Ayat 229 dan 231 Surat Al –Baqarah ) Ganjil 2003/2003
457. Erlinawati/119904927 Wanita Sebagai Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi ( Studi Tachrij Hadits ) Ganjil 2003/2004
458. Asnawi/119904889 Pemberlakuan Syari’at Islam di Nanggro Aceh Darussalam ( Kajian Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam ) Ganjil 2003/2004
459. Rahnmanisah/119904929 Ganjil 2003/2004
460. Khairullah/119904909 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hambatan Eksekusi Dalam Putusan Kewarisan ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sabang ) 3,8 Genap 2003/2004
461. Mariana/11904916 Tradisi Tajhiz Kematian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Hukum Islam 3,36 Genap 2003/2004
462. Syahminan/112005363 Sistim Masyarakat Aceh dan ProsesPenyelesaian Sengketa Perkawinan Genap 2003/2004
463. Marhami, RA/119904926 Kebolehan Akad Nikah Setelah Batal Li’an ( Analisa Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah ) 3,54 Genap 2003/2004
464. Zulfahmi/119904893 Penundaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Warisan dan Harta Bersama ( Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ) 3,55 Genap 2003/2004
465. Azhar/112005273 Pembatasan Penyaluran Zakat Fitrah Pada Fakir dan Miskin Menurut Hukum Islam Genap 2003/2004
466. Fadhlillah/119904920 Penilaian Hakim Terhadap Perkara Dalam Hal Tidak Hadir Tergugat Pada Persidangan Pertama dan Kedua Genap 2003/2004
467. Asmuddin/112005086 Upacara Adat Temettok Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil ) Genap 2003/2004
468. Fitriana. AB/119904924 Batas Usia Kawin Menurut Hadits Rasulullah ( Kajian Terhadap Kitab SyarahSahih Bukhari ) Genap 2003/2004
469. Zakaria H. M. Yusuf/119904892 Persepsi Ulama Dayah Terhadap Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat ( Analisa Terhadap Pendapat Ulama Dayah Aceh Besar Tentang KHI pasal 209 ) Genap 2003/2004
470. Nairazi AZ/119904911 Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz ( Analisa Terhadap Kitab Syarah, Hadits Abu Daud dan Tarmizi ) Genap 2003/2004
471. Kamal Bin Moh Shabudin/110306351 Ketentuan Mahar Suami Meninggal Dunia Sebelum Dukhul ( Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Malik ) Genap 2003/2004
472. Samsul Rizal/112005121 Pengalihan Pemanfaatan Harta Wakaf ( Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i ) Genap 2003/2004
473. Irawati/119904928 Putusan Sela Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Perkawinan (Analisa Terhadap Penyelesaian Kasus Rumah Tangga di Mahkamah Syari’ah Nanggroe Aceh Darussalam) Genap 2003/2004
474. Hasriadi/119704506 Kesaksian Wanita Dalam Pernikahan ( Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Ibnu Hazmin ) Genap 2003/2004
475. Siti Salwana Binti Abdullah/112021 Kadar Nafkah Isteri Dalam  Keluarga ( Suatu Kajian Terhadap Kitab Majmu Syarh Muhazzab ) Genap 2003/2004
476. Nur Fadhilah/119904922 Proses Dispensasi Kawin Pada Mahkamah Syari’ah ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Tahun 1999-2003 ) Genap 2003/2004
477. Nor Azlina Binti Muhammad Yusuf Batas Waktu Seorang Suami Dikatakan Mafqud Menurut Mazhab Syafi’i Ganjil 2004/2005
478. Maina Royana/119904919 Kedudukan Peminangan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Ganjil 2004/2005
479. Noor Affida Binti Abd Razak/110306356 Kafarat Terhadap Suami Isteri Yang Bersutubuh Pada Saat Haid ( Analisa Terhadap Mazhab Hambali ) Ganjil 2004/2005
480. Surayah Binti Salin/110306357 Adat Perkawinan Masyarakat Bayau Kota Belun sabah Ditinjau Dari Hukum Islam Ganjil 2004/2005
481. Syafarini Binti Ahmad Ahyat/110306353 Hukum Lafahd Salam alam Shalat Menurut Pandangan Ulama Hanafiah Ganjil 2004/2005
482. Yusnidar/112015434 Formatisasi Ketentuan Fiqh Dalam Kitab Syarah Hadits Bukhari ( Analisis Terhadap Kedudukan Isteri Dalam Rumah Tangga ) Ganjil 2004/2005
483. Haswin Dua Putra/119904910 Izin Poligami Oleh Isteri ( Kajian Penetapan dan Alasannya Pada PA Banda Aceh ) Ganjil 2004/2005
484. Mohammad Zamri Bin Mohd Noh/112005315 Hukum Menunaikan Perjanjian Kawin Menurut Ibnu Qutadah (Analisis Izin Melanjutkan Pendidikan Bagi Isteri di Malaysia ) Ganjil 2004/2005
485. Bashiron/119904902 Pernikahan Menurut Manhaj Salaf dan Kaitannya Dengan Zaman Modern ( Analisis Tentang Walimah ) Ganjil 2004/2005
486. Mohd Nazri Arshad/112005313 Kedudukan Hak Hadhanah Bagi Ibu Yang Menikah Kembali ( Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazam ) Ganjil 2004/2005
487. Muhammad Haikal/119403737 Tabarruj Dalam Konsepsi Fiqh ( Studi Pada Mahasiswadi Kopelma Darussalam ) Ganjil 2004/2005
488. Husni/112015398 Tanggung Jawab Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Waqaf Ganjil 2004/2005
489. Ibnu Azam/119504012 Pelaksanaan Putusan Serta Merta Dalam Perkara Harta Bersama ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Tahun 2002-2004 ) Ganjil 2004/2005
490. Hajliadi/119804656 Kedudukan Advokal Syari’ah Pasca Lahirrnya Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 Ganjil 2004/2005
491. Siti Hajar/112005122 Khalwat Menurut Teori Fiqh dan Kaitannya Dengan Intruksi Gubernur No. 05/Instr/2002 ( Studi Kasus di Kota Banda Aceh ) Ganjil 2004/2005
492. Cut Putri Binta/112005091 Faktor-Faktor Tingginya Cerai Gugat di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ( Studi Kasus Terhadap Amar Putusan Hakim ) Ganjil 2004/2005
493. Sufriadi/112005123 Pembagian Gaji PNS ( Suami ) Terhadap Bekas Isteri Menurut Hukum Islam Genap 2004/2005
494. Zulkarnain/119704505 Peran Isteri dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah ( Studi Realitas Masyarakat ) Genap 2004/2005
495. Evi Rahmayanti/112005094 Asas Penyelesaian Cepat Dalam Sengketa Rumah Tangga ( Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Jantho Aceh Besar ) Genap 2004/2005
496. Maya Handriani/112005105 Peran Nazir Menurut Perundang- Undangan ( Studi Kasus di Kota Sabang ) Genap 2004/2005
497. Syarifah Sukma Diana/112005726 Pembuktian pasakh Mafqud Suami Dalam Fiqh ( Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Kota Jantho Aceh Besar ) Genap 2004/2005
498. Agusmawar/1120115415 Kriteria Busana Islami ( Kajian Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 Prov NAD ) Genap 2004/2005
499. Luci Irtani/112015388 Kompetensi Mahkamah Syari’ah Nanggroe Aceh Darussalam ( Analisa Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2002 ) Genap 2004/2005
500. Rosdiana/112015422 Tarian Inem Mayak Dalam Pesta Perkawianan Adat Gayo Ditinjau Dari Segi Hukum Islam ( Studi Kasus Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengoh ) Genap 2004/2005
501. Raudhah Bt. Yasa/112015400 Perwalian Atas Harta Anak Yatim Menurut Fiqh ( Kajian Atas Harta Anak Yatim Korban Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar ) Genap 2004/2005
502. Fauziah/112015382 Konsekwensi Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ) Genap 2004/2005
503. Nirwana/112005111 Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Genap 2004/2005
504. Mazliwati/112015410 Nyanyian Nandong Dalam Pesta Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Seumeulu Barat ) Genap 2004/2005
505. Maisura/112015413 Nusyuz Isteri dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ) Genap 2004/2005
506. Irmawati/112015459 Hiburan Key Bord Pada Pesta Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Kuala Simpang ) Genap 2004/2005
507. Nurleli Usman/112005115 Persepsi Perempuan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Penelitian Kota Banda Aceh ) Genap 2004/2005
508. Ratna Dewi/112005117 Upaya Hakim Dalam Menjamin Efektifitas Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ) Genap 2004/2005
509. Herri/112015430 Pendapatan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Ahli Waris di Kecamatan Bandar Jaya Genap 2004/2005
510. Asnawi/119804661 Khalwat Dalam Perspektif Islam ( Studi Terhadap Pandangan Ulam Aceh ) Ganjil 2005/2006
511. Muhammad Haikal/119403737 Wirid Setelah Shalat Lima Waktu Menurut Sunnah Ganjil 2005/2006
512. Juriah MR/112005101 Poligami Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Syarath Adil Atau Hak Suami ) Ganjil 2005/2006
513. Safriana/112005120 Pandangan HUKUM Islam Terhadap Keikut Sertaan Perempuan Dalam Pembuatan Qanun di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Kajian Analisa Prespektif Genjer ) Ganjil 2005/2006
514. Bustaman Kamal Ibrahim/112015429 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sebagai Analisis Surat An-Nisa’ Ayat 34 ) Genap 2005/2006
515. Keumala Sari/112015412 Pandangan Ulama Dayah Terhadap Iqrar Thalak di Depan Pengadilan ( Studi Komperatif U. U No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pandangan Ulam Dayah di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie ) Genap 2005/2006
516. Muhammad Nasir/112015395 Prospek dan Tantangan Advokat Syari’ah Dalam Rangka Pelaksanaan Syari’at Islam di NAD Genap 2005/2006
517. Rony Setiawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fiqh ( Analisis Terhadap Eksploitasi Hak-Hak Anak ) Genap 2005/2006
518. T. Fakhruriza/112015384 Kepatuhan Berbusana Islami ( Analisis Terhadap Instruksi Bupati Sigli No. 11 Tahun 2003 ) Genap 2005//2006
519. Muhammad Iklil/112015402 Poligami Dalam Masyarakat Aceh ( Pandangan Ulama Dayah ) Genap 2005/2006
520. Khalidin Z/112015409 Sistem Pengelolaan Zakat Menurut Qanun No. 7 Tahun 2004 ( Studi Kasus di Baitul Mal Banda Aceh ) Genap 2005/2006
521. Yusra al Fata/112015903 Respon Masyarakat Aceh Tengah Terhadap Kasus Maisir Qanun Nomor 13 Tahun 2003 ( Analisa Putusan Hakim Mahkamah Syari’ah ) Genap 2005/2006
522. Safriana Abdullah/112015417 Frekwensi Cerai Gugat Disebabkan Pelanggaran Taklik Talak ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Kota Banda Aceh ) Genap 2005/2006
523. Abdullah/112015389 Efektifitas Hukuman Cambuk Dalam Mencegah Khalwat Menurut Qanun Nomar 14 Tahun 2003 ( Studi Kasus di Kota Banda Aceh ) Genap 2005/2006
524. Syaibatal Hamdi/112025771 Fungsi Pembela Dalam Hukum Islam ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh ) Genap 2005/2006
525. Helmy/119904874 Eksistensi Saksi Dalam Penjatuhan Talak dan Relevansinya Dengan Komplikasi Hukum Islam Genap 2005/2006
526. Ruhul Hayati/112015436 Nafkah Iddah Terhadap Isteri Tertalak Menurut Nash dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Genap 2005/2006
527. Eva Nurmala/112015450 Cerai Gugat dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Bersama Dalam Fiqh ( Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Langsa ) Genap 2005/2006
528. Muhammad Yusuf/112015452 Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Meusum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor14/ Thn. 2003 ) Genap 2005/2006
529. Yuliadi Saska/112015393 Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kota Banda Aceh ) Genap 2005/2006
530. Susilawati/112015387 Hikmah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif ( Suatu Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh ) Genap 2005/2006
531. Faizin/112005095 Cacat Sebagai Perceraian Menurut Pemikiran Ibnu Hazmin ) Genap 2005/2006
532. Musliadi/112005108 Penentuan Kadar Nafkah Pada Masa Iddah ( Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Kota Banda Aceh ) Ganjil 2006/2007
533. Abdullah Hubay/112025783 Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam Ganjil 2006/2007
534. Muslim Abd. Kadir/112025751 Tiga Anak Perempuan Menghalangi Hak Wali Dalam Warisan Menurut Kewarisan Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Glumpang Baro dan Glumpang Tiga Pidie ) Ganjil 2006/2007
535. Yuherni/112015380 Larangan Wanita Keluar Rumah Dalam Masa Iddah ( Kajian Pendapat Muhammad Khatib al Syaubany ) Ganjil 2006/2007
536. Andri Rustika/112025757 Zakat Fitrah Dalam Rangka Pemberdayaan Fakir Miskin Menurut Sunnah ( Studi Kasus Kecamatan Salang Kabupaten Simeulu ) Ganjil 2006/2007
537. Suyarwadi/112005124 Kedudukan Alat Bukti ( Analisis Saksi Ahli Pada Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ) Ganjil 2006/2007
538. Mulyadi/112025781 Persepsi Lempar Bunga Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus di Kluet Selatan ) Ganjil 2006/2007
539. Ika Puspita Sari/112025754 Perlindungan Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Hukum Islam ( Analisis Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 11999 Tentang hak Asasi Manusia ) Genap 2006/2007
540. Nazaruddin/112015392 Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 ( Suatu Analisis Perbandingan ) Genap 2006/2007
541. Muhammad Azhar/112005107 Kedudukan Seni Budaya Dalam Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh ( Suatu Analisis Qanun No. 12 Tahun 2004 ) Genap 2006/2007
542. Siti Yusra/112025764 Faktor-Faktor Keengganan Masyarakat Lho’sukun Melakukan Pencatatn Perkawinan ( Studi Pada Masyarakat Lho’sukun Kabupaten Aceh Utara ) Genap 2006/2007
543. Al Firdaus Putra/110306050 Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Pernbankan Syari’ah ( Kajian Terhadap Pasal 49 Tahun 2006 Tentang Perubahan  Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ) Genap 2006/2007
544. Saiful Hadi/112025766 Praktek Patah Titi Dalam Hukum Kewarisan Islam ( Study Terhadap Pandangan Ulam di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar ) Genap 2006/2007
545. Mawarni/110306077 Nafkah Anak Setelah Perceraian ( Kajian Amar Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ) Genap 2006/2007
546. Asyura Laila Ramadhani/112025770 Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Sebagai Tirkah Genap 2006/2007
547. Hadi Fadhilah rusli/112005096 Walimatul Ursy Dalam Islam Genap 2006/2007
548. Arziah/110306053 Pendataan Muzakki Menurut Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat ( Studi Kasus di Kota Banda Aceh ) Genap 2006/2007
549. Santi Zuhra/112015428 Kewajiban Muslim Dalam Memakmurkan Mesjid ( Analisis Surat At-Taubah Ayat 18 dan Pasal 9 Ayat 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ) Genap 2006/2007
550. Masykur Usman/112015445 Pembagian Gaji PNS Kepada Bekas Isterinya Setelah Perceraian Menurut PP NO. 45 Tahun 1990 ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari’ah Sigli ) Genap 2006/2007
551. Iswadi/110306069 Kewenangan Wilayah al Hisbah Dalam Penegakan Syari’at Islam di Aceh Genap 2006/2007
552. Muhammad Qusri/1103606085 Sistim Penyaluran Zakat Pada baitul Mal ( Studi Kasus Pada Baitul Mal Banda Aceh ) Genap 2006/2007
553. Nurur rahmi/112025767 Hak Janda setelah Terjadi Perceraian Dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 ( Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Sigli ) Genap 2006/2007
554. Nurul Zalika/112025756 Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris Pada mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh ( Studi Kasus di Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh ) Genap 2006/2007
555. Muammar Khadafi/110306081 Hak Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam ( Studi Kasus di Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh ) Genap 2006/2007
556. Muhammad Bulqia/110306083 Masa Iddah Mafqud ( Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh ) Genap 2006/2007
557. Nurul Wahyuni/110306094 Larangan Menikah Bagi Sesama Karyawan Bank Menurut Hukum Islam ( Analisa Terhadap Keputusan Direksi PT Bank BPD Aceh No. 110/04/DIR/X/2002 Tentang Kode Etik Disiplin Kerja ) Genap 2006/2007
558. Ibnu Azam/119504012 Sensitivitas Gender Pada Hukum Perkawinan ( Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam ) Genap 2006/2007
559. Dewi Novalizar/110306060 Faktor-Faktor Perceraian Dalam Usia Perkawinan Muda ( Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ) Genap 2006/2007
560. Cut Khairiana Yuliza/110306058 Faktor-Faktor Penelantaran Anak dan Akibat Hukumnya ( Analisis U. U No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam ) Genap 2006/2007
561. Seri Wahyuni/110306098 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yatim Korban Tsunami Menurut Hukum Islam ( Kajian Terhadap Pasal No. 60 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ) Genap 2006/2007
562. Muhammad Islahuddin/112025765 Pergantian Harta Waqaf ( Studi Asas Manfaat Analisis Sanad dan Matan Hadits Ibnu Umar ) Genap 2006/2007
563. Safwan/112015394 Pemberian Harta Peunulang Dari Orang Tua Kepada Anak Perempuan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar ) Genap 2006/2007
564. Darniwati/1120025785 Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak ( Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam ) Genap 2006/2007
565. Syahrial/112005125 Poligami Dalam Perspektif Feminisme 9Studi Terhadap Pemikiran Musdah Mulia ) Genap 2006/2007
566. Miftahus sadiqin/110306078 Nyanyian Wanita Dalam Islam( Kajian Hadits-Hadits Tentang Nyanyian ) Genap 2006/2007
567. Siti Aisyah/110406422 Konsep Pembagian Harta Warisan ( Kajian Terhadap Munawir Syazali ) Genap 2006/2007
568. Safarlena/112025755 Ruju’ Melalui Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP 7 ) Menurut Fiqh ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh ) Ganjil 2007/2008
569. Zulfita Nurida/110306108 Prosedur Penyelesaian Harta Oleh Mahkamah Syariyah ( Studi Kasus Sita Marital Oleh Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh ) Ganjil 2007/2008
570. Husnah/110306066 Faktor-Faktor Meningkatnya Perceraian Setelah Tsunami ( Analisa Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh ) Ganjil 2007/2008
571. Nurfadhilah/110306091 Putusan Sela Dalam Penyelesaian Perkara Banding ( Studi Kasus Pada Mahkamah Syariyah Provinsi Banda Aceh ) Ganjil 2007/2008
572. Yusuf Barat/110306106 Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semorga di Kabupaten Singkil Ditinjau Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 ) Ganjil 2007/2008
573. Ichsan/110306067 Kedudukan Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Perkara Hibah ( Studi Analisis Putusan Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh ) Ganjil 2007/2008
574. Mahadhir/112025750 Gugat Cerai Karena Faktor Nafkah Lahir ( Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kota Jantho ) Ganjil 2007/2008
575. T. David Safrizan/1120225784 Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syariat Islam ( Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat ) Ganjil 2007/2008
576. Irhas Shaputra/ Konsep Pembagian Warisan Dalam Islam ( Studi Terhadap Pendapat Hazairin ) Ganjil 2007/2008
577. Munawar/110306088 Hak dan Kewajiban Amil Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ( Studi Kasus Pada Baitul Mal NAD ) Ganjil 2007/2008
578. Akmal Hakim/110406370 Proses Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi ( Studi Kasus Pada Mahkamah Syariyah Meureudu ) Ganjil 2007/2008
579. Yusriwal/112025774 Hak Hadhanah Bagi Ibu Yang Telah Menikah ( Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm ) Genap 2007/2008
580. Nurul Akmal/110406408 Berbuka Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Pada Bulan Ramadhan Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd Genap 2007/2008
581. Eka Fitriani/110406377 Implementasi Khulu’ di Pengadilan Agama ( Studi Kasus di Mahkamah Syariyah Meulaboh ) Genap 2007/2008
582. Fauza Andriyadi/110406381 Menunaikan Ibadah Haji Dengan Cara Berutang ( Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan ) Genap 2007/2008
583. Rusli/112025761 Zakat Sawit Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ) Genap 2007/2008
584. Suhada/110306099 Kewenangan Mahkamah Syariyah Berdasarkan U.U No. 3/2006 Tentang Peradilan Agama Genap 2007/2008
585. Marniati/110406390 Peran Badan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Propinsi NAD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga ( Kajian Terhadap Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 ) Genap 2007/2008
586. Yuyun Kirana/11046427 Penyembelihan Hewan Dengan Mesin Menurut Hukum Islam Genap 2007/2008
587. Zuhri/110406430 Sistem Pengelolaan Aset Waqaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ( Studi Kasus di Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ) Genap 2007/2008
588. Syaubari/119904888 Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Relevansinya Dengan Ash-Shulhu ( Studi Analisis Ps. 7-11 No. 30 Tahun …. Tentang Arbritese ) Genap 2007/2008
589. Lindawati/110406387 Batas Usia Kawin Menurut Islam ( Studi Analisis Ayat 6 Surat An-Nisa’ dan Kaitannya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974 ) Genap 2007/2008
590. Mawaddah/110306076 Cerai Gugat Menurut Perspektif Hadits Genap 2007/2008
591. Purnama Wita/110406411 Hak Isteri Dalam Proses Cerai Gugat ( Analisis Pengertian Nusyuz dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ) Genap 2007/2008
592. Andriani/119904914 Poligami Dalam Isalam ( Analisis Perundang-Undangan dan Pendapat Ulama di Kalangan Masyarakat ) Genap 2007/2008
593. Leni Parsia/110306072. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Asuransi Syari’ah ( Kajian Terhadap Ps. 49 U.U No. 3 Tahun 2006 ) Genap 2007/2008
594. Ruhamah/110306097 Pemikiran Muhammad Thalib dan Syaikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi Tentang Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga Genap 2007/2008
595. Ita Agus Susanti/112015444 Wasiat Kepada Janin Menurut Hukum Islam ( Study Pemikiran Imam Syafi’i ) Genap 2007/2008
596. Rafian Murad/110406412 Penyelesaian Perkara Harta Penulang ( Studi Kasus di Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh ) Genap 2007/2008
597. Indis Ferizal/110306068 Kedudukan Keterangan Satu Orang saksi Dalam Perkara Selein  Hudud Menurut Pemikiran Ibnu Qaiyim Al-Jauziyah Genap 2007/2008
598. Asnidar/112015419 Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam Genap 2007/2008
599. Mahmuddin/110406388 Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Merugikan Pihak Lain Menurut Hukum Positif danHukumIslam Genap 2007/2008
600 Zulsyiddin/110506774 Pelaksanaan Perkawinan Akibat Pidana Mesum ( Studi Kasus di Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Aceh Besar ) Ganjil 2008/2009
601. Riza Munauwarah Transfusi Darah Menurut Perspektif Fiqh dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan Ganjil 2008/2009
602. Munawir/112015414 Implementasi Waqaf Tunai Menurut UU No. 41 Tahun 2004 ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh ) Ganjil 2008/2009
603. Evi Ervianto/112015433 Persepsi Masyarakat Tentang Wajib Zakat Kopi ( Studi Kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ) Ganjil 2008/2009

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s